ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

17ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, ημέρα Δευτέρα  στις 5 Σεπτέμβρη 2016 και ώρα 13:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης για το εξής θέμα:

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016.»

ΘΕΜΑ 2ο: «Σχέδιο δράσης Δήμου Τοπείρου οικονομικού έτους 2017. (Προϋπολογισμός και Τεχνικό Πρόγραμμα 2017).»