Πρόσκληση 13ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του
άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.
Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων
σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1
“Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020, τις υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020 και υπ. αρ. 426/13-11-2020
εγκυκλίους του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε τακτική «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του
Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 από ώρα
12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης 
ΘΕΜΑ 1ο
 Έγκριση μη μεταβολής σχολικών μονάδων σχολικού έτους 2021-2022. (Εισήγηση:
Σμαράγδα Βαχαρέλη, Αντιδήμαρχος).
ΘΕΜΑ 2ο
 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τοπείρου και του νόμιμου αναπληρωτή του για τη
συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης
ναυαγίων ή πλοίων (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
ΘΕΜΑ 3ο
 Επαναπροσδιορισμός των εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου και
αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα Προστασία
Αλληλεγγύη » Δήμου Τοπείρου (Εισήγηση: Σμαράγδα Βαχαρέλη, Αντιδήμαρχος).
Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του
κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση
καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση
infotopeirou@gmail.com ο καθένας από τη δική του προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση. Παρακαλούμε όπως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Εύλαλο Ξάνθης, T.K. 672 00
ΤΗΛ: 25413-52613,
FAX: 25413-52618
Email: infotopeirou@gmail.com.
Web: http://www.topeiros.gr
αποστείλετε την συμμετοχή σας καθώς και την θέση σας επί των θεμάτων σας επί των εντός του ανωτέρου
χρόνου ήτοι 1200 – 1300.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ