Η δημόσια τακτική συνεδρίαση  θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 30  Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση υλοποίησης των υπ’ αριθμ. 21 & 22 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου Οικισμού Μαγικού Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση υλοποίησης  των  υπ’ αριθμ.  5  και  6 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου Οικισμού Πολυσίτου Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθμ. 12 κορυφής και τροποποίηση της κορυφής 11 του εγκεκριμένου ορίου Οικισμού Φιλίων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση υλοποίησης  των υπ’ αριθμ. 2 και 3 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου Οικισμού Σελέρου Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου της υπό ανέγερση ισόγειας κατοικίας με υπόγειο και στέγη ιδιοκτησίας Αριστείδη Δημητρίου  στο Αγρόκτημα  Αυξεντίου-Κατραμίου  Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση Αναβάθμισης της Αγροτικής Οδού που οδηγεί από τον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στο Βαλβιδοστάσιο GBV06 του Αγωγού Φυσικού Αερίου ΤΑΡ εντός του Αγροτεμαχίου 470 Αναδασμού Αγροκτήματος Πηγαδίων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση μουσικού σχολείου» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Καθορισμός της εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης του έργου: «Επέκταση πεζοδρομίων σε Συδινή, Πηγάδια και Γενισέα» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στην Διομήδεια του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στην Γενισέα του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στον Πολύσιτο του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση 4ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

 1. Καθορισμός της εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης του έργου: «Εργασίες κατασκευής σκίαστρου στον οικισμό Πετεινού» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 83/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός της εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης του έργου: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΣΕΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΕΛΩΝΗ” προϋπολογισμού 000,00 € με Φ.Π.Α. (Αρ. Μελ.: 7/2018) (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Παραίτηση από τη λήψη οικοπέδου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 287/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ’ αριθ. 262/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

 

 1. Εξέταση αιτήματος Cosmote σχετικά με την τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης σταθμού κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή πλησίον Αγίας Παρασκευής και χωρίου Νέας Κεσσάνης Κωδικός Αριθμός Θέσης KΕΣΣΑΝΗ Χ (3644),στον Δήμο Αβδήρων για παράταση της μίσθωσης (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

 

 1. Ανάθεση σε Δικηγόρο για το χειρισμό διαδικασιών είσπραξης του δεσμευμένου ποσού στο Τ.Π.Δ υπέρ του Δήμου Αβδήρων σε σχέση με την υπόθεση ENERGA και HELLAS POWER (άρθρο 281 παρ 3 του ν. 3463/2006) (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

 

 1. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. Δήμου Αβδήρων για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση υδατόπυργου Νέας Κεσσάνης» (εισηγητής: Χατζόπουλος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος ΔΕΥΑΑ)

 

 1. Έγκριση της αριθ. 17/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του Ν.Π. Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων από τον Δήμο Αβδήρων» (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

 

 1. Έγκριση της αριθ. 18/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «4η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ. Αβδήρων (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

 

 1. Γνωμοδότηση για την κοπή δέντρων στο γήπεδο της Γενισέας (εισηγητής: Ελευθεριάδης Απόστολος, Προϊστάμενος Τμήματος Καθαριότητας & Πρασίνου)

 

 1. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για την πυροπροστασία (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)

 

 1. Τροποποίηση της αριθ. 242/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο ΝΠΔΔ του Δήμου: «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Ακύρωση άδειας άσκησης πλανόδιου εμπορίου (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)

 

 1. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)

 

 1. Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αβδήρων για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή στην αθλητική διαγωνιστική ημερίδα TAE-KWON-DO «4α ΑΒΔΗΡΙΑ» (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Παλαίμαχων Βιστωνίδας Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτής στο 7ο Πανελλαδικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Τριτέκνων Ν. Ξάνθης «Ο Άγιος Στυλιανός» για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή σε εκδηλώσεις για τα δέκα χρόνια συνεχούς λειτουργίας του (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Γυναικών «το Αγιόκλημα» Φιλίων για συμμετοχή του Δήμου μας ως συνδιοργανωτής στην εκδήλωση της Γιορτής της Άνοιξης την 6η Μαΐου 2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια βιβλίου (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής γενικών υπηρεσιών (εισηγητής Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Μαυρίδης Νικόλαος