Ο Αστυνομικός Διευθυντής Ροδόπης αποφασίζει σύμφωνα με τον νόμο να διακόψει την κυκλοφορία σε συγκεκριμένο δρόμο της Κομοτηνής για συγκεκριμένους λόγους.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

  1. Τη συνέχιση της προσωρινής απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στην ενταύθα οδό Μπακάλμπαση, από την Τρίτη (10-01-2017) έως και την Παρασκευή (13-01-2017) καθώς υφίσταται η ανάγκη μεταφοράς των Πυροσβεστικών οχημάτων εντός των εγκαταστάσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επί της ενταύθα οδού Μπακάλμπαση, για την απρόσκοπτη μετακίνηση αυτών, λόγω του επικείμενου παγετού που πρόκειται να πλήξει την περιοχή μας.
  2. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Άρθρο 2ο

  1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης, ισχύουν από την (10-01-2017) σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999, «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα με το Ν.3542/2007, την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή (13-01-2017) και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η οποία υποχρεούται για τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης.
  2. Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας

Κομοτηνής, που έχει κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμοδιότητα.

  1. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων 3, 4, 16 και 104 του Ν. 2696/1999 *Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας* όπως τροποποιήθηκε ισχύει σήμερα με το Ν. 3542/2007 Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».