Αναφορικά με την δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 16:00 – 17:00 ώρα λήξης, που διενεργήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σας γνωστοποιούμε ότι:

ΨΗΦΙΣΑΜΕ ΥΠΕΡ της εισήγησης του 1ουθέματος για αλλαγή χώρου συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου από το Κεντρικό Δημαρχείο Ξάνθης, που βρίσκεται στην οδό Πλατεία Δημοκρατίας, λόγω Κορωνοϊού COVID 19, στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, που βρίσκεται στην οδό Καπνεργατών 9. Ο λόγος υπερψήφισης της πρότασης είναι σαφώς η ικανοποίηση του πάγιου από μηνών αιτήματος του συνδυασμού «Αγάπη για την ΞΑΝΘΗ μας» για πραγματοποίηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε σε κατάλληλο χώρο που πληροί τους κανόνες ασφαλείας ώστε να διασφαλίζεται η δημοκρατική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων επί τόσων και τόσο σημαντικών θεμάτων.

ΨΗΦΙΣΑΜΕ ΚΑΤΑ της εισήγησης του 2ουθέματος της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εντός ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου». Όπως ακριβώς αναφέραμε ανωτέρω, και επιμένουμε να υποστηρίζουμε όλους αυτούς τους μήνες των δια περιφοράς συνεδριάσεων, αποκλείεται με τον τρόπο αυτό η υποβολή ερωτημάτων για ένα θέμα σημαντικό, όπως είναι οι δύο επενδύσεις που περιγράφονται στην εισήγηση. Ταυτόχρονα, η δέσμευση μιας δημοτικής έκτασης μέσω μίσθωσης για 99 χρόνια, σίγουρα απαιτεί διεξοδικότερη ενημέρωση τόσο από τον εισηγητή, ίσως ακόμη και από κάποιον εκπρόσωπο των επενδυτών.

Δημοτική Παράταξη «Αγάπη για την ΞΑΝΘΗ μας»

Παπαχρόνης Ιωάννης

Παπαδόπουλος Βασίλειος

Γεωργιάδης Δημοσθένης

Σπανίδης Μιχαήλ

Διαφωνίδης Χαράλαμπος

Τσακιρίδης Αφεντούλης
Ξάνθη 19/06/2020