Στήριξη ΜΜΕ του τουριστικού κλάδου από το Επιμελητήριο Ξάνθης
με το έργο “CEnTOUR – Κυκλική Οικονομία στον Τουρισμό”

Το Επιμελητήριο Ξάνθης ως εταίρος του έργου CenTOUR, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος COSME και με την υποστήριξη των Διαμεσολαβητών Κυκλικής Οικονομίας, στοχεύει στην ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης στρατηγικής καινοτομίας για την εφαρμογή κυκλικών λύσεων, διαφορετική για την κάθε ΜΜΕ που έχει επιλεγεί να συμμετέχει και η οποία θα βασίζεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους που καταγραφούν κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών συναντήσεων που γίνονται. Οι ελληνικές ΜΜΕ θα χρηματοδοτηθούν με το ποσό των 4.100,00€ προκειμένου να καταρτίσουν τις μελέτες που απαιτούνται για βιώσιμες και πράσινες επενδύσεις στις επιχειρήσεις τους.

Συγκεκριμένα, μετά από διαδικασία αξιολόγησης μέσω ερωτηματολογίων βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, επιλέχθηκαν 12 τουριστικές επιχειρήσεις (9 με έδρα την Π.Ε. Ξάνθης και 3 από άλλες περιοχές της χώρας μας). Τα αποτελέσματα της έρευνας συνέβαλαν στην ανάπτυξη ενός προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης για τις τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να τους παρέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις αλλά και την κατάλληλη νοοτροπία και πόρους για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για μια κυκλική οικονομία, αυξάνοντας την ικανότητά τους να επανεξετάζουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, προϊόντα και υπηρεσίες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προέκυψε από τα αποτελέσματα διαρθρώνεται γύρω από 8 ενότητες, που καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα: γενική εισαγωγή στην κυκλική οικονομία, μετάβαση κυκλικής οικονομίας σε τουριστικούς οργανισμούς, διαχείριση ενέργειας και νερού σε τουριστικούς οργανισμούς, διαχείριση απορριμμάτων τροφίμων σε τουριστικούς οργανισμούς, χωρίς πλαστικά και βιώσιμη συσκευασία σε τουριστικούς οργανισμούς, συλλογική κατανάλωση στον τουριστικό τομέα, περιβαλλοντική πιστοποίηση, επικοινωνώντας την κυκλικότητα.

Ήδη το Επιμελητήριο Ξάνθης έχει πραγματοποιήσει τις περισσότερες από τις εκπαιδευτικές συναντήσεις και έχει γίνει από την Ομάδα Έργου, μία επιτόπια συνάντηση με έναν εκ των εταίρων του έργου στην λίμνη Κερκίνη.

 

Ο Πρόεδρος

Στυλιανός Μωραΐτης