Πρόσκληση για συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης

 

Σας προσκαλούμε, σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 7 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης.

 

 • Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν στο υποέργο: «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης, έτους 2020-2021 του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου περιφέρειας ΑΜ-Θ (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» της ΣΑΕΠ531 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 • Δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Μπρωκούμη 8 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 • Δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Χ. Κοψιδά 48 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 • Δημιουργία τεσσάρων (4) θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί των οδών Βλαχοπούλου, Γκίφχορν, Ύδρας & Πλ. Εμπορίου & μεταφορά μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ από την οδό 40 Εκκλησιών, στην οδό Πεσόντων Ηρώων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 • Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Σταθμού 23 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 • Τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης, επί της οδού Δοϊράνης 8 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 • Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης, επί της οδού Μιαούλη 31 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 • Έγκριση αγοράς οικοπέδου για τη δημιουργία παιδικής χαράς στη Σταυρούπολη (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού και συνέχιση διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ξάνθης 2020-2023 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΕΕ)
 • Χορήγησης έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα “βαρύ φορτηγό” στην εγκατάσταση “βιοτεχνία κατασκευής και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων” σε δημοτική οδό αγροκτήματος Ευμοίρου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 • Προσθήκη πωλούμενων ειδών σε άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4497/2017(ΦΕΚ 171/Α΄)» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 • Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών για μία φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017(ΦΕΚ 171/Α΄) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 • Κατασκευή μνημείου για τους Ξανθιώτες Εβραίους, στην πλατεία Ελευθερίας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 • Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 • Καθορισμός ειδικοτήτων έξι (6) εγκεκριμένων θέσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης απότους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • Παράταση μίσθωσης ακινήτου στο Δροσερό και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • Παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Γ. Σταύρου 17 και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • Λύση μίσθωσης του καταστήματος 40 στη δημοτική αγορά Ξάνθης και εκ νέου μίσθωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • Έγκριση παραχώρησης χρήσης τμήματος κοινόχρηστου χώρου στο θεματικό πάρκο του «Λιμνίου», στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», για το διάστημα 4-9-2021 έως 11-9-2021 (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ