ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Πρόσκληση  18ης  Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

    

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 17η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:45 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1ο ΘΕΜΑ: Υποβολή Αίτηση Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’, Άξονας Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο  ¨Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων¨ για το έργο «Προμήθεια – τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας και επισκευή – διαμόρφωση γηπέδου Αβάτου» (Εισήγηση: κ. Χατζηγιαννάκου Μαρία )

2ο ΘΕΜΑ: Υποβολή Αίτηση Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’, Άξονας Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο  ¨Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων¨ για το έργο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες» (Εισήγηση: κ. Χατζηγιαννάκου Μαρία )

3ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (Εισήγηση: κ. Χατζηγιαννάκου Μαρία )

4οΘΕΜΑ:11η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (Εισήγηση: κ. Πάλλα Έλλη )

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων (Ν.4412/2016 ). (Εισήγηση: κ. Πάλλα Έλλη )

 

6ο ΘΕΜΑ: Απόδοση επιχορήγησης  Δ΄ κατανομής σχολείων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2019  σε Ν.Π.Δ.Δ  Α΄ βάθμιας, Β΄βάθμιας εκπαίδευσης και σχολικές εφορίες Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: κ. Πάλλα Έλλη )

7ο ΘΕΜΑ: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην τοπική Κοινότητα εξοχής, στα αγρόκτηματα: Ν.Αμισσός, Πρασινάδα, Κοσσός, Βανιάνο (Εισήγηση: Γρηγοριάδης Γεώργιος)

8ο ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος . (Εισήγηση: Γρηγοριάδης Γεώργιος)

9ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κανονισμού ύδρευσης. (Εισήγηση:  Κιοσσές Ιωάννης)

10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 3/2019 Πρακτικό της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. (Εισήγηση:  Κιοσσές Ιωάννης)

11ο ΘΕΜΑ:  Ορισμός μελών Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Τοπείρου και τροποποίηση του Κανονισμού. (Εισήγηση:  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

12ο ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Τοπείρου και αναπληρωτών αυτών για τη συγκρότηση επιτροπής με θέμα α) τον «Χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων πολυσύχναστων ή μη» όπως ορίζεται  στο Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61 Α’/04-04-2018 και β) την «Εκμίσθωση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής» σύμφωνα με το άρθρο 35 του Γ.Κ.Λ.20 (ΦΕΚ 444Β’/26-04-1999). (Εισήγηση:  Δήμαρχος)

 13ο ΘΕΜΑ:  Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκποίηση ή εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων « πραγμάτων» και αξιολόγησης προσφορών  του Δήμου για το έτος 2019 και 2020 . (Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

14ο ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

15ο ΘΕΜΑ:  Αποδοχή εκ μέρους του Δήμου Τοπείρου του υπ΄αρ. 10.2 όρου του σχεδίου δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Τοπείρου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ( Τ.Π.Δ) , περί  πρόσθετης ασφάλειας του δανείου  σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Δήμου Τοπείρου» (Εισήγηση:  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

 

16ο ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μέλους  του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου (Εισήγηση:  Γιοβαννόπουλος Άγγελος , Πρόεδρος)