Την Τετάρτη και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί η  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Αποκατάσταση των παιδικών χαρών της κεντρικής πλατείας και της πλατείας Ευμοίρου» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)

Έγκριση του από 9-10-2018 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια τροφίμων & γαλακτοκομικών προϊόντων» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση του από 12-10-2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια διαφόρων σάκων απορριμμάτων» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση του από 15-10-2018 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων και προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1100lt» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση του από 15-10-2018 πρακτικού για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Ανδρέας Χατζής)

Έγκριση του από 10-9-2018 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού: «Προμήθεια σύγχρονου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος)

Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την άσκηση έφεσης και παράσταση σε δικαστήριο (Εφετείο) (εισηγητής Ιωάννης Λάμπρου)

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ (εισηγητής Γεώργιος Γουναρίδης)

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

Αποδοχή παραχώρησης λυόμενου ΠΡΟΚΑΤ για τις στεγαστικές ανάγκες των συστεγασμένων σχολείων 15ου και 20ου του οικισμού Δροσερού Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3ο τρίμηνο του 2018 (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

Καθορισμός του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)

Επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2019 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)

Επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)

Επιβολή τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2019 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)

Καθορισμός του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2019 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)

Καθορισμός του συντελεστή του τέλους διαφήμισης στο Δήμο Ξάνθης για το έτος 2019 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)

Καθορισμός του ειδικού τέλους για την τέλεση των πολιτικών γάμων για το έτος 2019 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)

Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων οικ. Έτους 2019 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)

Καθορισμός του ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών αγορών για το έτος 2019 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)

Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου) για το έτος 2019 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)

Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, λαϊκής τέχνης) για το έτος 2019 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)

Καθορισμός του ύψους των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν.3431/2006 για το έτος 2019 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)

Καθορισμός τελών στάθμευσης και διοικητικών προστίμων για το έτος 2019 (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

Καθορισμός τιμής τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Δασικού Χωριού ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ για το έτος 2019 (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

Προσδιορισμός του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2019 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

Επιβολή του τέλους χρήσης αρδευτικών δικτύων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2019 (εισηγήτρια Σιμέλα Σαρροπούλου)

Επιβολή του δικαιώματος ύδρευσης ζώων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2019 (εισηγήτρια Σιμέλα Σαρροπούλου)