Ήρθε στα χέρια μας το σχετικό έγγραφο το οποίο απευθύνεται στον Δήμο Ξάνθης ο οποίος κατηγορείται για διακήρυξη  διαγωνισμού που αφορά  «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ την 10η Μαΐου 2017, CPV: 37442900-8» όπου στην ένσταση διατυπώνεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για «φωτογραφικό» διαγωνισμό.

Φυσικά τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Για ευνόητους λόγους δεν αναφέρουμε τον καταγγέλλοντα, έχοντας βέβαια στην διάθεση μας τα στοιχεία του. Αυτή είναι η μία πλευρά και καλείτε  ο δήμος Ξάνθης να απαντήσει στην σχετική ένσταση από τον ενδιαφερόμενο.  Μεταφέρουμε αυτούσιο το έγγραφο της ένστασης και ρωτούμε την δημοτική αρχή προς ενημέρωση πάντοτε των πολιτών και ποιο συγκεκριμένα των δημοτών της Ξάνθης οι οποίοι στην τελική πληρώνουν το μάρμαρο.

Τι έχει να πει λοιπόν η δημοτική αρχή στην ένσταση του επαγγελματία συμπολίτη μας;

 

Προς:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Γραφείο Δήμαρχου

Γραφείο Αντιδημάρχων .

Πρόεδρο Δημοτικού συμβούλιου .

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Δημοτικοί σύμβουλοι .

 

                                                                       Ημερομηνία 03/05/2017

 

 

Ένσταση κατά του διαγωνισμού που αφορά «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ την 10η Μαΐου 2017, CPV: 37442900-8»

 

Κύριοι ,         

 

Λάβαμε την  προκήρυξη  σας για την συμμέτοχη στο διαγωνισμό και τους όρους διακήρυξης .

 

Θα  θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι στην  προκήρυξη απουσιάζει  η αντικειμενικότητα χαρακτηρίζοντας την ως φωτογραφική με βάση την εγκύκλιο υπ’ αριθ. 35/1999 του Υπουργού Εσωτερικών , που αναδεικνύει ζητήματα κατάχρησης εξουσίας δημοσίων Αρχών κατά τη σύνταξη των διακηρύξεων («φωτογραφικές» διατάξεις) και με βάση  ότι η  αρχή της διαφάνειας αποτελεί το επιστέγασμα της αρχής της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων σε δημόσιους διαγωνισμούς.

 

Συγκεκριμένα  στην διακήρυξη αναφέρονται ως όροι, τα κάτωθι:

,

«Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού 1. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου, όπως περιγράφεται στην με αριθ. Π- 3 /17 τεχνική έκθεση – μελέτη που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«Επίσης ο προμηθευτής με την προσφορά του θα καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικά της σειράς ISO 9001,14001,18001 της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων γυμναστικής.»

«Οι διαγωνιζόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001 για τεχνικά έργα τοποθέτησης οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων και προμήθειας εξοπλισμού οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων»

 

Τα άνω κατά εμάς είναι αποδεκτά ως όροι τους οποίους έχουμε συμμετάσχει  και σε άλλους παρόμοιους διαγωνισμούς  για τους οποίους και έχουμε το απαιτούμενο χρόνο να προσκομίζουμε  τα απαραίτητα δικαιολογητικά  ως άνω αναφέρονται .

Όμως ο συντήξας της μελέτης και οι υπογράφων αυτής αλλά και της προκήρυξης ,  κάνοντας σχετικές μνειες  στην προκήρυξη και μάλιστα 3 ( τρεις) φορές , έτσι ώστε να καταστήσουν σαφές στους διαγωνιζόμενους  ότι θα αποκλεισθούν από τον διαγωνισμό , εφόσον όπως κάτωθι αναφέρεται στην προκήρυξη  ότι ,

 

Άρθρο 14: Κριτήρια επιλογής

Δ. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης Απαιτείται. Όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση της μελέτης της υπηρεσίας

 

Και παρεισφρέοντας ή μη , εντέχνως ή μη , ο  κάτωθι Όρος ,

 

«Οι διαγωνιζόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού, ………. καθώς και πιστοποιημένοι κατά ISO 14001 και OHSAS 18001. Όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.»

 

Δηλαδή για τον συντάξα της προκήρυξης και τους υπογράφων αυτής  κάνει σαφές ότι  δεν αρκεί μόνον η Κατασκευάστρια εταιρία του εξοπλισμού του προμηθευτή να διαθέτει τα εν λόγω πιστοποιητικά, ούτε στον σύνταξα της προκήρυξης αρκεί ο προμηθευτής ναι είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 (όπως συναντάτε ο όρος και σε άλλους παρόμοιους διαγωνισμούς αναρτημένους στο διαδίκτυο για τους οποίους είμαστε προετοιμασμένοι να παρέχουμε τα σχετικά πιστοποιητικά ) αλλά κατά τον συντάξα , θα πρέπει και ο προμηθευτής , δηλαδή ο έμπορος να κατέχει και  πιστοποίηση  κατά ISO 14001 και OHSAS 18001 που μπορεί μόνον συγκεκριμένος προμηθευτής να τυγχάνει να έχει «προνοήσει»  στην απόκτηση των συγκεκριμένων  πιστοποιητικών σε πρωθύστερο χρόνο , και που αν τούτο  το «προνόμιο» δίνατε να ενσωματώνεται και ως όρος στην προκήρυξη, θα τον καθίστα  μοναδικό προσφέρων, αιφνιδιάζοντας τυχόν άλλους συμμετάσχοντες στον διαγωνισμό  εν γνώση ή εν άγνοια του συντάξα «πρωτοτυπώντας» στον Δήμο σας με την εξειδίκευση όρων σε δημόσιους διαγωνισμούς για υπαίθρια όργανα γυμναστικής .

 

Τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά ISO 14001 και OHSAS 18001 για τον προμηθευτή δεν είναι υποχρεωτικά συμφωνά με την Ελληνική /Ευρωπαϊκή νομοθεσία, και μάλιστα επί ποινή αποκλεισμού για τον προμηθευτή , πόσο μάλλον και ασφαλώς μεγάλες εγχώριες ιδιωτικές και κρατικές βιομηχανίες ούτε τα διαθέτουν, πόσο μάλλον δε επιχειρήσεις προμηθευτών που τυγχάνουν να διαθέτουν απασχολούμενο προσωπικό  3 ατόμων .

 

Για του λόγου το αληθές  θα παράσχουμε τουλάχιστον 20 διακηρύξεις στις αρμόδιες αρχές για τοις  οποίες δεν έχουν απαιτηθεί παρόμοιοι όροι  όπως στην συγκεκριμένη διακήρυξη και να αφορούν την προμήθεια υπαιθρίων οργάνων γυμναστικής και που μόνο σκοπό θα έχουν να φωτογραφίσουν συγκεκριμένο προμηθευτή ο οποίος θα δύναται να τα διαθέτει ,και όπως με την παρούσα ένσταση μας  σας παραθέτουμε  3 ( τρεις) σχετικές διακηρύξεις οι οποίες δεν αναφέρουν τους όρους τους οποίους εσείς αναφέρεται στον εν λόγω διαγωνισμό του Δήμου σας.

 

Περισσότερο εντύπωση ακόμη μας κάνει το γεγονός ότι στους άλλους πρόσφατους αναρτημένους διαγωνισμούς – διακηρύξεις στον ισότοπο του Δήμου σας , δεν αναφέρεται η απαίτηση για την προσκόμιση παρόμοιων πιστοποιητικών για τον προμηθευτή των διαγωνισμών και μάλιστα επί ποινής αποκλεισμού όπως π.χ  «Προμήθεια ανταλλακτικών και περιφερειακών Η/Υ» ( άκρως περιβαντολογικό σχετικά με πρότυπο ποιότητας 14001 που αφορά και ανακύκλωση !!! ) , Διαγωνισμός προμήθειας δενδρυλλίων – φυτών έτους 2017 ( άκρως περιβαντολογικό),, Προμήθεια υαλοπινάκων έτους 2017 .

Και ερωτούμε μόνον για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό εντάξατε  τους συγκεκριμένους όρους  και μάλιστα επί ποινής αποκλεισμού και μόνον στον συγκεκριμένο διαγωνισμό εξαντλείται η συγκεκριμένη «ευαισθησία»  έτσι ώστε να αποκλείονται άλλοι συμμετάσχοντες και πιθανόν να καταστείτε μοναδικός συμμετέχον;

 

Επίσης εντύπωση προκαλεί και η επίσπευση του διαγωνισμού μόλις  27-4-2016 , 10-5-2017, προβλέποντας  και της μεσολάβησης αργίας της 1 Μαΐου.

 

Τελειώνοντας αναφορικά και με το τιμολόγιο της μελέτης με τοις τιμές προϋπολογισμού,  ευθαρσώς αναφέρουμε ότι τα η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι τουλάχιστον 5πλάσια σε σχέση  από την αγορά προϊόντων ενός προμηθευτή από την Ασία –Κίνα , καθότι γνωρίζουμε ότι τα εν λόγω όργανα που ήδη έχουν τοποθετηθεί στην Ελληνική επικράτεια σε Δήμους είναι προέλευσης μόνον  από την Κίνα ,και αυτό το γεγονός καθίστα ακόμη πιο επιβλαβές τη οικονομική ζημιά σε σημαντικό ποσόν την τυχόν απάλειψη υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ διαγωνιζομένων σχετικά με την Προκήρυξη σας. Προς τεκμηρίωση των αναφερόμενων επισυνάπτουμε και σχετικό τιμοκατάλογο προμηθευτών Κίνας πιστοποιημένων προϊόντων που δεν γνωρίζουμε εάν τυγχάνει και Κατασκευαστής συγκεκριμένου προμηθευτή .

 

 

Με την Παρούσα,

 

Ζητούμε την ακύρωση του διαγωνισμού και την επανάληψη του και επαναδημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού απαλείφοντας τον καταχρηστικό όρο «ο προμηθευτής πέραν του Κατασκευαστή να διαθέτει και ίδιος πρότυπα ISO 14001,18001»

 

 

 

Θεωρήστε ότι σε περίπτωση που δεν αποδεχτείτε το προφανές και δίκαιο αίτημα  μας για αποφυγή φωτογραφικών διατάξεων  που προασπίζει και τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου σας, αλλά και με βάση το Πρακτικό του αποτελέσματος του  συγκεκριμένου  διαγωνισμού που θα είναι  αναρτημένο υποχρεωτικά στο διαδίκτυο και με βάση  το τίμημα,  αριθμό συμμετεχόντων- αποκλεισθέντων (με η χωρίς βοηθητικές προσφορές ) ,θα καταδεικνύει συγκεκριμένο προμηθευτή ως μοναδικό προσφέρων , τεκμηριώνοντας   τους ισχυρισμούς μας,  θα είμαστε εκ του νόμου υποχρεωμένοι να καταγγείλουμε και να προσβάλουμε την συγκεκριμένη προκήρυξη και τους συντάξες της Μελέτης και υπογράφων αυτής καθώς και της διακήρυξης  και του προϊσταμένου Αντιδημάρχου και Δήμαρχου,  ως προκήρυξη από την οποία απουσιάζει  η αντικειμενικότητα  με βάση την εγκύκλιο υπ’ αριθ. 35/1999 του Υπουργού Εσωτερικών , που αναδεικνύει ζητήματα κατάχρησης εξουσίας δημοσίων Αρχών κατά τη σύνταξη των διακηρύξεων («φωτογραφικές» διατάξεις) και με βάση  ότι η  αρχή της διαφάνειας αποτελεί το επιστέγασμα της αρχής της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων σε δημόσιους διαγωνισμούς και ουσιαστικά έχει ως σκοπό να αποκλείσει τον κίνδυνο ευνοιοκρατίας και κατάχρησης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.

 

Επίσης αρμοδία αρχή είναι και η ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΑΑΔΗΣΥ-Ν.4013) για την οποία προΐσταται εισαγγελικός λειτουργός.

                                                                                                       

Ο καταθέτων

Ακολουθούν οι  Συμπληρωματικές Διευκρίνησης επί της από 03-05-2017  ένστασης μας με αριθμό πρωτοκόλλου 17399 3/5/2017

 

 Προς:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Γραφείο Δήμαρχου

Γραφείο Αντιδημάρχων .

Πρόεδρο Δημοτικού συμβούλιου .

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Δημοτικοί σύμβουλοι .

 

                                                                       Ημερομηνία 04/05/2017

 

 

Συμπληρωματικές Διευκρίνησης επί της από 03-05-2017  ένστασης μας με αριθμό πρωτοκόλλου 17399 3/5/2017

 

Σε συνεχεία της από 03-05-2017 ένσταση μας  που αφορά την προμήθεια υπαίθριων οργάνων γυμναστικής στο Δήμο Ξάνθης , παρακαλώ να μας στείλετε ενδεικτικές φωτογραφίες η ενδεικτικού τύπου εξοπλισμού για τα υπαίθρια όργανα γυμναστικής ΑΜΕΑ , καθότι η τεχνικη περιγραφή είναι ασαφής και επειδή ζητάτε συγκεκριμένο είδος και όχι ευρείας κλίμακας υπαίθρια όργανα , που μόνο συγκεκριμένος προμηθευτής μπορεί να παράσχει . Και τούτο σας γνωρίζουμε ότι η πιστοποίηση υπαίθριων οργάνων ΑΜΕΑ  είναι διαφορετική  με την πιστοποίηση για όργανα κοινού υπαίθριας γυμναστικής , διότι θα πρέπει να προβλέπονται συγκεκριμένες απόστασης πρόσβασης στα όργανα για άτομα ΑΜΕΑ και επειδή συγκεκριμένοι κατασκευαστές κατασκευάζουν διαφορετικά όργανα ΑΜΕΑ που δεν είναι ίδια μεταξύ των κατασκευαστών .

 

Παρακαλώ επίσης ενημερώστε μας από που ο συντάξας  της μελέτης και οι υπογράφων αυτής έχει ενημερωθεί για την ύπαρξη των συγκεκριμένων οργάνων ΑΜΕΑ και εάν ο συντάξας της μελέτης μπορεί να επιβεβαίωση με τα βεβαιότητας ότι τα ίδια συγκεκριμένα όργανα ΑΜΕΑ που περιγράφει στην μελέτη παρέχονται τουλάχιστον και από 3 άλλους κατασκευαστές του εξωτερικού κατάλληλα πιστοποιημένα για την Ευρωπαϊκή Ένωση , έτσι ώστε οι όροι την προκήρυξης να μην φωτογραφίζουν  συγκεκριμένο προμηθευτή .

Σε αυτήν την περίπτωση σας προτείνουμε εάν πραγματικά σας ενδιαφέρει το δημόσιο συμφέρον και τα έξοδα των φορολογούμενων δημοτών σας να επιτύχετε καλύτερο δυνατό οικονομικό όφελος για την προμήθεια των υπαίθριων οργάνων , να συμπεριλάβετε την μικρή ποσότητα οργάνων ΑΜΕΑ( σε σχέση με τον προϋπολογισμό ολικής Δαπάνης) σε ξεχωριστή ομάδα και να μπορούν οι διαγωνιζόμενοι να δώσουν την καλύτερη προσφορά για την κάθε ομάδα. Δηλαδή τα όργανα ΑΜΕΑ αξίας  3.000 ευρώ να ρυθμίσουν το αποτέλεσμα προσφοράς του διαγωνισμού σε σχέση με 57.000 ευρώ.

Εάν φυσικά τούτο δεν σας ενδιαφέρει , το αποτέλεσμα θα είναι συγκεκριμένος προμηθευτής από όπου έχετε δανειστεί τις προδιαγραφές ΑΜΕΑ  και γνωρίζετε ότι διατίθενται  στην Ελληνική αγορά με την συγκεκριμένη περιγραφή της προκήρυξη σας θα έχει ως αποτέλεσμα,  άνευ ανταγωνισμού να δώσει το υψηλότερο τίμημα .

 

Επαναλαμβάνουμε θα αναμένουμε την Ενημέρωση σας σχετικά με ποιου  Ενδεικτικού Τύπου Εταιρίας  είναι τα όργανα ΑΜΕΑ που περιγράφονται στην προκήρυξη σας  και εάν τα ίδια είναι ευρέως  γνωστά , για τα οποία έχετε δανειστεί τοις αντίστοιχες προδιαγραφές σύνταξης της Μελέτης σας .

 

Συνοψίζοντας η προκήρυξη σας με 2  (δυο) δικλίδες που αφορούν τα επιπρόσθετα πιστοποιητικά που ζητάτε να κατέχει και ο προμηθευτής περάν του κατασκευαστή  αλλά και η συγκεκριμένη περιγραφή  των οργάνων ΑΜΕΑ το καθιστάτε αδύνατον έτερος διαγωνιζόμενος να δώσει οικονομική προσφορά στον διαγωνισμό, πέραν του προμηθευτή βάση του οποίου έχετε περιγράψει τις Τεχνικές προδιαγραφές .

 

 

                                                                                                       

Ο καταθέτων

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΕΝΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΧΡΗ

Quotation Sheet