Έρχεται ο κρατικός Τειρεσίας για το ιδιωτικό χρέος των 250 δισ.


Με το ιδιωτικό χρέος να ξεπερνά τα 250 δισ. ευρώ η κυβέρνηση προωθεί το προσεχές διάστημα το σχέδιο νόμου που προβλέπει τη σύσταση της «Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» ή διαφορετικά τον κρατικό Τειρεσία.

Σήμερα, το ύψος του ιδιωτικού χρέους ξεπερνά τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 112 δισεκατομμύρια ευρώ οφείλονται στην Εφορία, τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ στα ασφαλιστικά Ταμεία και 97 δισεκατομμύρια ευρώ σε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Ο κρατικός Τειρεσίας θα συγκεντρώνει λοιπόν οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους δήμους, σε μία βάση δεδομένων προκειμένου να υπάρχει γνώση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις συνολικά.

Το Γραφείο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, με βάση τον σχεδιασμό του θα συγκεντρώνει στοιχεία για τη συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, προκειμένου να διαμορφώσει ένα σύστημα αξιολόγησης που θα χρησιμοποιείται από όσους έχουν έννομο συμφέρον, (τράπεζες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας κ.λ.π. ). Μέσω των στοιχείων θα αξιολογείται η πιστοληπτική δυνατότητα ενός φυσικού ή νομικού προσώπου και θα κρίνεται π.χ. το κατά πόσον μπορεί να πάρει νέο δάνειο ή να πληρώνει το ύψος της δόσης που έχει συμφωνήσει με μια εταιρεία διαχείρισης στο πλαίσιο της ρύθμισης του δανείου του.

Όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου σκοπός της Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης είναι:

 • Η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.
 • Η παραγωγή και χορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησης.
 • Η παροχή αξιόπιστης πιστοληπτικής βαθμολόγησης προς χρήση από δημόσιους οργανισμούς και φορείς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή/και λοιπούς ιδιώτες, στο πλαίσιο μείωσης των επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δημόσιους φορείς και λοιπούς ιδιώτες, καθώς και για την πρόληψη του φαινομένου της υπερχρέωσης των ιδιωτών.

Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς

Στοιχεία θα παρέχουν στην Αρχή όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την πρόσβαση ή και να παρέχουν προς την Αρχή έγκαιρα και με ακρίβεια και να επικαιροποιούν ανά μήνα όλα τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς, περιλαμβανομένων των πληροφοριών ταυτοποίησης και των γενικών πληροφοριών, που τηρούνται στα αρχεία τους για τους οφειλέτες τους για το χρονικό διάστημα των τελευταίων 24 μηνών. Τα στοιχεία που  θα τηρούνται θα είναι τόσο οι ληξιπρόθεσμες όσο και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο. Συγκεκριμένα, θα αφορούν:

 • Στοιχεία εξατομίκευσης της οφειλής, όπως ο αριθμός ταμειακής βεβαίωσης ή ο αριθμός σύμβασης.
 • Η φύση της οφειλής.
 • Οι βασικοί όροι της οφειλής, όπως το αρχικό και το τρέχον ύψος της, κατά κεφάλαιο, προσαυξήσεις και πρόστιμα, η διάρκεια αποπληρωμής και το επιτόκιο και οι τυχόν μεταβολές τους.
 • Οι εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής και η αποτίμησή τους.
 • Οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, ο χρόνος των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής.
 • Οι ρυθμίσεις της οφειλής.
 • Τα φορολογικά δεδομένα, όπως στοιχεία εισοδήματος και περιουσιακής κατάστασης.
 • Οι μεταβολές των προσώπων της οφειλής λόγω καθολικής ή ειδικής διαδοχής.