Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων

 

Με πρόσκληση του ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων Γαρούφας Δήμος καλεί τα μέλη σε τακτική συνεδρίαση όπως παρακάτω.

Σας προσκαλώ σε τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη με τη χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), στις 19 Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τα οριζόμενα στις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β’, (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.426/77233/13.11.2020), ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/08.04.2022 (ΦΕΚ 1724/09.04.2022 τεύχος Β’) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

1 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού)
2 Εξέταση αιτήματος κατάργησης άδειας παραγωγού» (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος)
3 Έγκριση παραχώρησης έκτασης χωρίς δημοπρασία εμβαδού 15 τ.μ. στην παραλία Μυρωδάτου στην ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΙΝΚΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Αβδήρων)
4 Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην παραλία Μυρωδάτου (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος)
5 Συμπληρωματική κατανομή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Αβδήρων στα ΝΠΔΔ του Δήμου: α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» & «Μειονοτικά Σχολεία» (εισηγητής: Δήμαρχος)
6 Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος)
7 Ορισμός εκπροσώπων και αναπληρωτών του Δήμου για τη Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 35 (ΦΕΚ 444Β΄/26.04.1999) (εισηγητής: Δήμαρχος)
8 Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Γυναικών Φιλίων «ΤΟ ΑΓΙΟΚΛΗΜΑ» Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε εκδήλωση (εισηγητής: Δήμαρχος)
9 Εξέταση αιτήματος Α.Π. Συλλόγου Γενισέας «ΕΛΠΙΣ» Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε αγώνα Ποδοσφαίρου (εισηγητής: Δήμαρχος)
10 Οικονομική ενίσχυση της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων για την κάλυψη δαπανών της συμμετοχής του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης στο Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων Ξάνθης – Πόλις Ονείρων 2-7/5/2022 (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Πρόεδρος Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής)
11 Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος)
12 Έγκριση 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητές: Δήμαρχος, Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού & Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)