Ανακοίνωση

από το Λιμεναρχείο Λάγους,

βολών πυροβολικού

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Λάγους θα πραγματοποιηθούν βολές πυροβολικού  όπως αναφέρεται παρακάτω και στις συγκεκριμένες συντεταγμένες, με την σύσταση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

1.- Σας γνωρίζουμε ότι στις 18 και 19 Ιανουαρίου 2022, από ώρα 08:00 έως 15:00

θα εκτελεστούν βολές πυροβολικού σε στόχους στην περιοχή «Αγίου Ανδρέα – Λιβάδια»

Ν. Σαμοθράκης.

2.- Η επικίνδυνη περιοχή (θαλάσσιος χώρος) καθορίζεται από τα παρακάτω στίγματα:

Α) 40ο 27΄ 34΄΄ Β 25ο 26΄ 35΄΄ Α

Β) 40ο 28΄ 07΄΄ Β 25ο 27΄ 38΄΄ Α

Γ) 40ο 27΄ 36΄΄ Β 25Ο 28΄ 39΄΄ Α

Δ) 40ο 26΄ 30΄΄ Β 25Ο 28΄ 02΄΄ Α

3.- Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την το δυνατόν ευρεία ενημέρωση των μελών σας σχετικά

με τα ανωτέρω καθώς και ότι στην εν λόγω περιοχή ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ναυσιπλοΐα (διέλευση)

όλων των πλοίων/σκαφών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των βολών προς αποφυγή ατυχημάτων.

4.- Συναφώς ενημερώσατε τα μέλη σας ότι σε περίπτωση που βρεθεί βλήμα οποιαδήποτε

τύπου – μεγέθους , ύποπτος μηχανισμός ή στρατιωτικό υλικό-αντικείμενο , να προβούν άμεσα

(ε) άμεσα στην ενημέρωση της πλησιέστερης Λιμενικής ή Αστυνομικής Αρχής και να μην

αγγίξουν το ως άνω ευρεθέν υλικό.

5.- Η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε επιπρόσθετης

διευκρίνησης – πληροφορίας.-

Ο Λιμενάρχης

Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελ