Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Α. Μ. Θ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, το Περιφερειακό
Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από απόφαση του
Προέδρου του, θα προβεί σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη
στις 27-7-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 167 του
Ν.3852/2010.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με της διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης») είναι τα εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ