Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Επιστήμες της Αγωγής:  Ετερότητα, Κοινωνία και Εκπαίδευση»

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με απόφαση της αριθμ.8/05.05.2020 συνεδρίασης της Συνέλευσής του, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ετερότητα, Κοινωνία και Εκπαίδευση» (ΦΕΚ 1671/04.05.2020, τεύχος δεύτερο) προκηρύσσει 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ και ΤΕΙ.

Το ΠΜΣ παρέχει Παιδαγωγική Επάρκεια βάσει του Νόμου 4589/2019, άρθρο 54, παρ. 4 ( ΦΕΚ Α 13/29-01-2019).

Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μοριοδοτείται βάσει των κριτηρίων του αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης (Ν. 4589/2019, ΦΕΚ A 13/29-01-2019): Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, είκοσι μονάδες. Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, οκτώ μονάδες.

Βάσει των κριτηρίων του Ν. 4547/2018, (ΦΕΚ Α 102/12.06.2018): Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, τέσσερις μονάδες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 30 του Ν. 4485/2017, υπάρχει η δυνατότητα τα μαθήματα του Προγράμματος να προσφέρονται με εξ’ αποστάσεως διδασκαλία σε ποσοστό 35%. Τα μαθήματα με δια ζώσης παρουσία θα πραγματοποιούνται κατά βάση Σάββατο και Κυριακή, δύο φορές ανά μήνα.

Τα δίδακτρα για τη συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ανέρχονται σε 2.800 ευρώ συνολικά και καταβάλλονται σε τέσσερις δόσεις των 800  ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες στο career.duth.gr ή στο eled.duth.gr/Προκηρύξεις/Προσκλήσεις.  Υποβολή αιτήσεων από 18 Μαΐου μέχρι 18 Ιουνίου 2020.

 

 

Η Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Π.Μ.Σ.

Μαρία Βεργέτη

Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας

Από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΒΙΜ) του Δ.Π.Θ. διοργανώνει από 1/09/2020 έως 31/05/2021 επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ετερότητα στο Σχολείο και στην Κοινωνία», το οποίο απευθύνεται σε πτυχιούχους κάθε ειδικότητας και σε στελέχη εκπαίδευσης και διοίκησης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ και ΤΕΙ.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Δ.Π.Θ. στην αριθ. 50/06-05-2020 συνεδρίαση του ενέκρινε την υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος Σπουδών Δια Βίου Μάθησης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ αποστάσεως, έχει 9μηνη διάρκεια και, εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 450 διδακτικών ωρών που αντιστοιχούν σε 15 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Πιστοποιητικό παρέχει μοριοδότηση:

δύο (2) μορίων για διορισμό στην Εκπαίδευση (σύμφωνα με το ΦΕΚ A 13 / 29.01.2019 και με τον Νόμο 4589/2019).

μισού (0,5) μορίου για οποιοδήποτε στέλεχος εκπαίδευσης (σύμφωνα με το ΦΕΚ A 102 / 12.06.2018 και με τον Νόμο 4547/2018).

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για τη διαχείριση της ετερότητας στο σχολείο και στην κοινωνία.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 15/06/2020 έως 20/07/2020 και γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του website https://my.kedivim.duth.gr/ (επιλογή του πεδίου: Υποβολή Αίτησης).

Σχετικές πληροφορίες: https://kedivim.duth.gr/.