Πρόσκληση  3ης  Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

    

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 25η  Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1ο ΘΕΜΑ:  Υποβολή Αίτηση Χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Ανατολική Μακεδονία Θράκη΄, Άξονας Προτεραιότητας 2: «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» με τίτλο  ¨Επέκταση/Αναβάθμιση Υποδομών Διαχείρισης Πόσιμου Ύδατος ¨ για το έργο «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Αβάτου και Ολβίου» (Εισήγηση: κ. Σιαμίδης Ιωάννης)

2ο ΘΕΜΑ:  Έγκριση και Παραλαβή της μελέτης «Εργασίες Υποστήριξης για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης» (Εισήγηση: κ. Σιαμίδης Ιωάννης)

3οΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας « Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο « Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς». (Εισήγηση: Δήμαρχος)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4o ΘΕΜΑ :Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020 (Εισήγηση: κ. Σιαμίδης Ιωάννης)

5o ΘΕΜΑ :  Έγκριση εισόδου εξόδου σε αγροτεμάχιο στην περιοχή Αβάτου (Εισήγηση: κ. Σιαμίδης Ιωάννης)

6οΘΕΜΑ: 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. (Εισήγηση: κ. Πάλλα Έλλη).

7ο ΘΕΜΑ: Απόδοση  Ά  Κατανομής για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2020 στο ΝΠΔΔ  Α/ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου, στο ΝΠΔΔ Β/ βαθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου , στις σχολικές εφορίες και απόδοση επιχορήγησης σε σχολικούς τροχονόμους β ΄ εξαμήνου 2019 . (Εισήγηση: κ. Πάλλα Έλλη).

8o ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για τις δαπάνες  εορτασμού των εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου. (Εισήγηση: κ. Πάλλα Έλλη).

9o ΘΕΜΑ: Ορισμός δύο ( 2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου πολιτικής προστασίας. (Εισήγηση: Δήμαρχος)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

10o ΘΕΜΑ: Παραχώρηση χρήσης αίθουσας της Κοινότητας Αβάτου στον πολιτιστικό σύλλογο «Άβαντες» για την δημιουργία λαογραφικού μουσείου. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου )       

11o ΘΕΜΑ:  Καθορισμός και καταβολή μηνιαίων  εξόδων παράστασης  Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.Φ.Α.»Δήμου Τοπείρου από 01-01-2020 έως 31-12-2020. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

12o ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)                                                                            

13o ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2019 των Σχολικών Εφοριών του Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

14o ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος του Δήμου Τοπείρου για την αγορά ακινήτου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αβάτου – Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης του Ν. 3463/2006 αρ. 189 παρ. 5. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

15o ΘΕΜΑ :  Ορισμός μελών Επιτροπής συνοπτικών διαγωνισμών, σε εφαρμογή του Ν. 4412/2016 αρ. 221  « Όργανα Διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Εισήγηση: Δήμαρχος)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

16o ΘΕΜΑ :  Ενημέρωση Ετήσιου Απολογισμού 2019 και Προγραμματισμού για το 2020 της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ ( Ν. 4555/2018 αρ. 242) . (Εισήγηση: Δήμαρχος)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                            

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               

                                                                                            ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ