Κτηνιατρική Διεύθυνση. Οδηγίες προς «ναυτιλλόμενους» τα Χριστούγεννα

 

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,, έχοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση τροφίμων ζωικής προέλευσης κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, θα ήθελε να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό για τα εξής:

 

1.      Τα ζώα στην Ελλάδα σφάζονται υποχρεωτικά σε εγκεκριμένα σφαγεία, υπό την επίβλεψη των επίσημων κτηνιάτρων και   υπόκεινται σε πολλαπλούς κτηνιατρικούς ελέγχους που αφορούν  την υγεία , την εκτροφή,  την  μεταφορά τους  καθώς και εξέταση πριν και μετά τη σφαγή.

2.      Όλα τα σφάγια πρέπει να φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας ωοειδούς σχήματος και χρώματος μπλε (λαμπρό κυανό- Ε 133), η οποία αναγράφει υποχρεωτικά τον κωδικό αριθμό και τη χώρα του σφαγείου (π.χ. S68 GR).

3.      Για τα βοοειδή πρέπει να υπάρχει πρόσθετη επισήμανση με τη μορφή ειδικής αδιάβροχης ετικέτας. Η ετικέτα παρέχει πληροφορίες για τον κωδικό αναγνώρισης του ζώου, την ημερομηνία σφαγής, τη χώρα γέννησης, τη χώρα εκτροφής και τη χώρα σφαγής.

4.      Σε περίπτωση κρέατος βοοειδών από ζώα που γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και σφάγηκαν στην Ελλάδα η ετικέτα έχει πλαίσιο χρώματος μπλε και αναγράφει  ως χώρα καταγωγής την Ελλάδα.

5.      Για όλα τα άλλα είδη σφάγιων (προβάτων, αιγών, χοίρων, πτηνών κ.λπ.) προβλέπεται πρόσθετη επισήμανση (ετικέτα) με πληροφορίες για τη χώρα ή τις χώρες εκτροφής, τη χώρα σφαγής και τον αριθμό παρτίδας.

6.      Στα παραστατικά που εκδίδονται από το φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ταμειακές μηχανές) πρέπει να αναγράφεται το είδος κρέατος, η χώρα καταγωγής ή οι χώρες εκτροφής, η χώρα σφαγής και το βάρος των πωλούμενων ποσοτήτων.

7.      Απαγορεύεται να δοθεί στην κατανάλωση κρέας, το οποίο δεν φέρει την ενδεδειγμένη επισήμανση, σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

Ιδιαίτερα εφιστούμε την προσοχή των καταναλωτών στα εξής:

 

1.      Τα θηράματα, εκτρεφόμενα ή άγρια (ημιάγριοι ή άγριοι χοίροι, ελάφια, λαγοί, κουνέλια κλπ.) θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά έχοντας υποστεί πλήρη αφαίρεση του δέρματος(εκδορά) σε εγκεκριμένη εγκατάσταση δίχως να έχουν τεμάχια δέρματος και πρέπει να φέρουν σήμα καταλληλότητας της εγκατάστασης παραγωγής ωοειδούς σχήματος.

2.      Τα σφάγια γαλοπούλας διατίθενται στην αγορά μόνο εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, δεν υπάρχουν δηλαδή στο σφάγιο φτερά, πούπουλα και εντόσθια και φέρουν σήμα αναγνώρισης της εγκατάστασης παραγωγής ωοειδούς σχήματος, σε καρτελάκι ή ετικέτα.

3.      Όλα τα κρέατα και τα παραπροϊόντα (συκώτια κλπ.) διατίθενται στον καταναλωτή υπό ψύξη (2ο – 3οC) ή κατεψυγμένα (-18οC), από ψυχόμενες προθήκες ή καταψύκτες, ώστε να διατηρείται η ψυκτική αλυσίδα και να είναι προστατευμένα από ρύπους και έντομα.Δεν επιτρέπεται η απόψυξη στο κρεοπωλείο.

4.      Τα γαλακτοκομικά προϊόντα (τυριά, κασέρι κ.α.) θα πρέπει να φέρουν σήμανση αναγνώρισης (οβάλ σφραγίδα) με τα αρχικά της χώρας παραγωγής και τον αριθμό έγκρισης του παρασκευαστή. Επίσης, θα πρέπει πάνω στη συσκευασία να φέρουν την ημερομηνία παραγωγής, συσκευασίας και ανάλωσης (λήξης).

5.      Τα αυγά πρέπει να διατίθενται στην αγορά έχοντας τις παρακάτω πληροφορίες (στη συσκευασία ή σε πινακίδα): κωδικό παραγωγού, μέθοδο εκτροφής, ελάχιστο χρόνο διατήρησης, ποιότητα και βάρος. Αποφεύγουμε να αγοράζουμε αυγά με μη φυσιολογικό κέλυφος (σπασμένο ή λερωμένο) ή παρουσιάζουν αλλοιώσεις εσωτερικά (αιμορραγικές κηλίδες,δυσάρεστες οσμές, αλλαγή χρώματος).

6.      Αυγά ή πουλερικά με ενδείξεις περί ειδικού τρόπου παραγωγής τους (π.χ. «ελευθέρας βοσκής») πρέπει να συνοδεύονται και από το ειδικό, κατά περίπτωση, σήμα που χορηγεί ο Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. – «AGROCERΤ».

 

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής, με κύριο μέλημα την προστασία της Δημόσιας Υγείας, προτρέπει τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί στις αγορές τους και να προμηθεύονται τρόφιμα τα οποία παράγονται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Επίσης, καλεί τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων να τηρούν την κείμενη νομοθεσία, όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

 

 

                                                                                                                                                    Από τη

   Κομοτηνή   12.12.2019                                                                                           Διεύθυνση Κτηνιατρικής