Πρόσκληση  15ης  Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου

    

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 24η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (Εισηγήτρια: Μαρία Χατζηγιαννάκου)

 

2οΘΕΜΑ: 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

3οΘΕΜΑ: Έγκριση παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (Ν.4412/2016). (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

4ο ΘΕΜΑ: Ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων ( υπαλλήλων) για την κίνηση του λογαριασμού ταμιακής διαχείρισης  που τηρεί ο Δήμος Τοπείρου στην Τράπεζα της Ελλάδας. (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

5ο ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Τοπείρου στην ΠΕΔ ( Περιφερειακή Ένωση Δήμων ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). (Εισηγητής: Δήμαρχος)

6ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας , επιλογή διαδικασίας και ορισμός τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατασκευή του έργου : « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ» (Εισηγητής: Χαλήτ Ογλού Μουμίν, Αντιδήμαρχος)

7ο ΘΕΜΑ: Ορισμός αντιπροσώπου στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης (Εισηγητής: Δήμαρχος)

8ο ΘΕΜΑ:  Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής τους σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός ύψους από 1-9-2019 και εντεύθεν.( Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

9ο ΘΕΜΑ: Ορισμός γραμματέα στα Διοικητικά Συμβούλια των Κοινοτήτων και χρηματοδότηση τους. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

10ο ΘΕΜΑ:  Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. “Π.Π.Α.Π.” Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής: Πασχάλης Αγγελάκης , Πρόεδρος)

11ο ΘΕΜΑ: Ψήφιση σχεδίου έγκρισης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “Π.Π.Α.Π.” Δήμου Τοπείρου οικονομικού έτους 2020.  (Εισηγητής: Πασχάλης Αγγελάκης , Πρόεδρος)

                                                                                               

                                                                                             

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                

                                                                                      

                                                                                            ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ