ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Η» Δγης ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Φ.072.1/4/351997/Σ.366/19 Δεκ 18/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β4
ΓΕΝ/ΔΓ-ΙΙ (πλήν α/α 1, 2 και 3 ΤΜΗΜΑ ΙΙ
υποπίνακα «Η1»), ΔΝΕ, ΑΝΥΕ, Τηλέφ. 2106551424
ΝΝΑ, ΝΝΠ, KE ΠΑΛΑΣΚΑΣ, Φ.421.1/ 116/ 310346
ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΕ ΠΟΡΟΣ Σ. 123
Αθήνα, 26 Ιουν 19
ΚΟΙΝ : ΣΓ ΥΕΘΑ, ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ,
Υπουργείο Εσωτερικών (για
περαιτέρω διαβίβαση
στους Ο.Τ.Α. A΄ & B΄ βαθμού),
Υπουργείο Εξωτερικών (για περαιτέρω
διαβίβαση στις Ελληνικές Προξενικές
Αρχές στο εξωτερικό),
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής/Δνση Π.ΑΜΠ.Σ.Ε.Α, Αρχηγείο Ελληνικής
Αστυνομίας (για περαιτέρω διαβίβαση
στις Αστυνομικές Αρχές της Ελλάδος),
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος/
Κλάδος Διοίκησης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης/ Διεύθυνση
Προσωπικού Λ.Σ.- ΕΛ. ΑΚΤ.
(για περαιτέρω διαβίβαση στις
στις Λιμενικές Αρχές της Ελλάδος),
ΓΕΕΘΑ/Β4(ΔΝΣ), ΓΕΣ/Β4, ΓΕΑ/Β4,ΑΣ,
ΔΔΜΝ, ΝΔΑ, ΝΔΒΕ, ΝΔΙ, ΝΑΣΚΡΗ,
ΝΑΣΚΕ, Ναυτοδικεία Πειραιώς, Χανίων
και Ιωαννίνων, Γραφείο Ευρέσεως
Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ), Γραφείο
Σχέσεων ΥΕΘΑ- Κοινού Αθηνών,
Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ- Κοινού
Βορείου Ελλάδος , Aποδέκτες Πίνακα
«Θ»Δγης Φ.072.1/4/351997/Σ.366/19
Δεκ 18/ ΓΕΝ/ΔΓ-ΙΙ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Στρατευσίμων 2019 Γ΄/ΕΣΣΟ
-2-
ΣΧΕΤ.: α. Ν. 3421/ 05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
302, τ. Α΄), όπως ισχύει σήμερα
β. ΠΔ 11/ 2014 «Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων,
αυτών που κατατάσσονται στις ΕΔ, καθώς και του στρατιωτικού
προσωπικού γενικά» (ΦΕΚ 17, τ. Α΄)
γ. Φ.429.1/3/150002/Σ.1/02 Ιαν 06 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης «Ρύθμιση θεμάτων κατάταξης
στρατευσίμων και εφέδρων και αναζήτησης μη καταταγέντων»
(ΦΕΚ 14, τ. Β΄)
δ. Φ.429.1/5/150045/Σ.11/04 Ιαν 06 Απόφαση ΥΦΕΘΑ «Ρύθμιση
ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (ΦΕΚ 34, τ. Β΄) όπως ισχύει
σήμερα
ε. Φ.429.1/21/286731/Σ.3153/09 Ιουν 16 Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ «Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυπότακτων
και οπλιτών, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο (33ο
)
έτος της ηλικίας τους» (ΦΕΚ 1798/ 17 Ιουν16, τ. Β΄,) όπως ισχύει
σήμερα
στ. Υπ’ αριθμ. Υ68/17 Σεπ 18 Απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα» (ΦΕΚ 4085, τ. Β΄)
ζ. Φ.422/20/12/Σ.31052/03 Μαϊ 12/ΓΕΝ/Β4/ΙΙ
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 9 έως 12 και 31 του (α)
σχετικού
Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε
για κατάταξη στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού τους στρατεύσιμους και
ανυποτάκτους της 2019 Γ΄ ΕΣΣΟ, όπως αυτή σχεδιάσθηκε από τη Διεύθυνση Β4
(ΔΣΛ) του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και περιλαμβάνει:
α. Τους στρατεύσιμους της κλάσης 2021 (έτος γέννησης 2000) που
είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των
Στρατολογικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και
Αττικής.
β. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων 1996 έως και 2021 (έτη
γέννησης 1975 έως και 2000) από όλους τους Νομούς της χώρας, των οποίων οι
λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργήθηκαν
στο διάστημα από 01 Φεβρουαρίου 2019 έως και 30 Απριλίου 2019.
γ. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων της παραγράφου 1β της
παρούσας που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, και η ημερομηνία
λήξης της αναβολής περιλαμβάνεται στο διάστημα από 01 Μαΐου 2019 έως και
31 Ιουλίου 2019.
-3-
δ. Τους στρατεύσιμους και τους ανυπότακτους μετά τη διακοπή της
ανυποταξίας τους, που θα τύχουν αναβολής κατάταξης ως νοσηλευόμενοι,
σύμφωνα με το άρθρο 15 του (α) σχετικού.
ε. Τους στρατεύσιμους, των οποίων το αίτημα αναβολής κατάταξης
για κοινωνικούς λόγους απορρίφθηκε από την αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών
Υπηρεσιών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29
του (α) σχετικού.
στ. Τους στρατεύσιμους και ανυπότακτους, των οποίων
μετατοπίσθηκε η ημερομηνία κατάταξής τους για λόγους υγείας, σύμφωνα με την
παράγραφο 7γ του άρθρου 37 του (α) σχετικού.
ζ. Τους στρατεύσιμους και τους ανυπότακτους που θα
παραπεμφθούν στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή και θα κριθούν ικανοί
κατηγορίας πρώτης (Ι/1) έως και τετάρτης (Ι/4), σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 8 του άρθρου 37 του (α) σχετικού.
η. Όσους υπέβαλαν αίτηση για την κατάταξή τους ως πρότακτοι
οπλίτες, σύμφωνα με το άρθρο 38 του (α) σχετικού. Αυτοί έχουν δικαίωμα να
ανακαλέσουν οποτεδήποτε την αίτησή τους ή να μην κατατάσσονται χωρίς να
υπέχουν συνέπειες.
θ. Τους μονίμους κατοίκους εξωτερικού της παραγράφου 3 του
άρθρου 40 του (α) σχετικού που υπέβαλαν ή θα υποβάλουν αίτηση για αρχική
κατάταξη τμηματικής εκπλήρωσης της θητείας τους.
ι. Τους ανήκοντες στις κλάσεις της παραγράφου 1β της παρούσας
που προέρχονται από την κατηγορία των ανυπότακτων, και παραλαμβάνουν
σημείωμα κατάταξης της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας ή το αδίκημα της
ανυποταξίας τους διακόπηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 3δ του άρθρου 51 του
(α) σχετικού, έως την προηγούμενη της ημερομηνίας κατάταξης των λοιπών
καλουμένων από τον ίδιο Νομό.
ια. Τους στρατεύσιμους που με διαταγές του ΓΕΝ/Β4 (ΔΣΛ), εκτός
των παραπάνω κατηγοριών, εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στην 2019 Γ΄ ΕΣΣΟ για
διάφορους λόγους (υπηρεσιακές ανάγκες, ικανοποίηση αιτημάτων στρατευσίμων
κλπ).
ιβ. Τους στρατεύσιμους που με διαταγές του ΓΕΕΘΑ/Β4 (ΔΝΣ)
μεταφέρθηκαν ή θα μεταφερθούν στο Πολεμικό Ναυτικό από τους άλλους
Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και υποχρεούνται να καταταγούν με τη 2019 Γ΄
ΕΣΣΟ.
ιγ. Τους στρατεύσιμους και ανυπότακτους της παραγράφου 1 του
άρθρου 57 του (α) σχετικού που επιθυμούν να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό
εκτός ΕΣΣΟ σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 1 του (ε) ομοίου.
-4-
2. Όσοι από τους καλούμενους της παραγράφου 1 της παρούσας
κηρυχθούν ανυπότακτοι λόγω μη κατάταξής τους στις τάξεις του Πολεμικού
Ναυτικού, θα εξακολουθούν να καλούνται για κατάταξη, κατά τη διάρκεια της
ανυποταξίας τους, με την παρούσα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
3. Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων ορίζονται ως εξής:
α. Η 02 Σεπτεμβρίου 2019: για όσους έτυχαν οποτεδήποτε
αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας ή κρίθηκε κατά το παρελθόν η σωματική
τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των ΕΔ.
β. Η 10 Σεπτεμβρίου 2019: για όσους είναι γραμμένοι στα μητρώα
αρρένων αρμοδιότητας των των Στρατολογικών Υπηρεσιών Αθήνας, Πειραιά,
Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου
Αιγαίου, Κρήτης και Θεσσαλίας.
γ. Η 11 Σεπτεμβρίου 2019: για όσους είναι γραμμένοι στα μητρώα
αρρένων αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας,
Ηπείρου, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής,
Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.
δ. Κατατάσσονται εκτός ΕΣΣΟ:
(1) Οι καλούμενοι της υποπαραγράφου 1δ της παρούσας:
(α) Εντός πενθημέρου οι εξερχόμενοι από νοσοκομεία του
δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης του εσωτερικού.
(β) Εντός δεκαημέρου οι εξερχόμενοι από νοσηλευτικά
ιδρύματα εξωτερικού.
(2) Οι καλούμενοι της υποπαραγράφου 1ε, εντός πενθημέρου
από της έκδοσης της απορριπτικής πράξης, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 3 του άρθρου 29 του (α) σχετικού.
(3) Οι καλούμενοι της υποπαραγράφου 1στ, εντός δεκαημέρου
από τη λήξη της μετατόπισης της ημερομηνίας κατάταξής τους.
(4) Οι καλούμενοι της υποπαραγράφου 1ζ, εντός πενθημέρου
από της κοινοποιήσεως της γνωμάτευσης στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία,
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του (α) σχετικού.
(5) Οι καλούμενοι της υποπαραγράφου 1ιγ, την ημερομηνία την
οποία δηλώνουν κατά την υποβολή της αίτησης τους στην αρμόδια Στρατολογική
Υπηρεσία. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να προσδιορίζεται μετά την παρέλευση
τουλάχιστον πέντε (5) ημερών από την κατάθεση της αίτησης.
-5-
4. Οι παρουσιαζόμενοι αργότερα από την καθοριζόμενη για την κατηγορία
τους ημερομηνία μέχρι και την 11 Σεπτεμβρίου 2019 να γίνονται δεκτοί για
κατάταξη ως εκπρόθεσμοι, υπέχοντας μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική
υποχρέωση, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 17 του (δ) σχετικού.
Μετά την ημερομηνία αυτή να μην κατατάσσεται κανένας, πλην των
αναφερομένων στην υποπαράγραφο 3δ και την παράγραφο 5 της παρούσας.
5. Οι καλούμενοι για κατάταξη, εάν για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας
αδυνατούν να καταταχθούν την καθοριζόμενη ημερομηνία, να παρουσιάζονται σε
οποιαδήποτε Αστυνομική ή Στρατιωτική Αρχή και εφόσον διαπιστωθούν οι λόγοι
της αντικειμενικής αδυναμίας, να κατατάσσονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4
του άρθρου 31 του (α) σχετικού, εντός πέντε (5) ημερών από την καθοριζόμενη
ημερομηνία κατάταξης τους, χωρίς συνέπειες.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ
6. Οι καλούμενοι προς στράτευση υποχρεούνται να παρουσιασθούν για
κατάταξη, όπως παρακάτω:
α. Όσοι έτυχαν οποτεδήποτε αναβολής κατάταξης για λόγους
υγείας ή κρίθηκε κατά το παρελθόν η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση
οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων Δυνάμεων, παρουσιάζονται
στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 66-Πειραιάς)
αποκλειστικά και μόνο την ορισθείσα στην υποπαράγραφο 3α της
παρούσας ημερομηνία (02 Σεπτεμβρίου 2019). Σε περίπτωση μη κατάταξης την
παραπάνω ημερομηνία, οι εν λόγω καλούμενοι παρουσιάζονται στο Κέντρο
Εκπαιδεύσεως ΠΟΡΟΣ (Νήσος Πόρος), αφού επικοινωνήσουν άμεσα με την
Στρατολογική Υπηρεσία, στην οποία ανήκουν, για λήψη σχετικών οδηγιών.
β. Οι προερχόμενοι από οποιαδήποτε άλλη στρατολογική
κατάσταση κατατάσσονται στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως ΠΟΡΟΣ (Νήσος Πόρος).
7. Για την κανονική κίνηση και την εμπρόθεσμη παρουσίαση, οι
καλούμενοι πρέπει:
α. Να παρουσιάζονται έγκαιρα στα κατά τόπους Φρουραρχεία, τις
Αστυνομικές ή Λιμενικές Αρχές και να εφοδιάζονται, εφόσον το επιθυμούν, με
καταστάσεις επιβίβασης, σύμφωνα με το άρθρο 68 του (α) σχετικού και το άρθρο
32 του (δ) ομοίου.
β. Να έχουν μαζί τους κατά την κατάταξή τους:
(1) Το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας και σε
περίπτωση απώλειας το εν ισχύ διαβατήριό τους ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να
αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία τους.
(2) Το σημείωμα κατάταξης, που θα τους αποστείλουν οι
αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.
-6-
(3) Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακα, που θα συνοδεύεται από
γνωμάτευση ιατρού ακτινολόγου ή πνευμονολόγου από οποιοδήποτε Δημόσιο ή
Νομαρχιακό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας.
(4) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή οποιοδήποτε άλλο
επίσημο έγγραφο από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, από το οποίο
να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού τους μητρώου (ΑΦΜ).
(5) Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΑΜΚΑ).
(6) Αντίγραφο του πτυχίου Πλοιάρχου Εμπορικού Ναυτικού ή
Ιατρού για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό Σημαιοφόρων Επίκουρων
Αξιωματικών (ΣΕΑ).
(7) Αντίγραφα, όσοι έχουν αποκτήσει ένα ή περισσότερα από τα
παρακάτω αναφερόμενα πτυχία ή διπλώματα:
(α) Πτυχίο Ανωτάτων ή Ανώτερων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού
(β) Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελματικό ή
ερασιτεχνικό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
(γ) Πτυχία ξένων γλωσσών.
(δ) Πτυχίο Μηχανικού του Εμπορικού Ναυτικού.
ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
8. Να εφαρμοσθούν επακριβώς οι οικείες διατάξεις των (α) έως και (ε)
σχετικών, καθώς και η (ζ) όμοια.
9. Η ΔΝΕ (ΚΕΠΑΛ) να ζητήσει αυτεπάγγελτα για όσους επιλεγούν ως
Σημαιοφόροι Επίκουροι Αξιωματικοί (ΣΕΑ), πλήρες ΑΦΜ από το ΚΕ ΠΟΡΟΣ,
καθώς και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης από τις Υπηρεσίες
Ποινικού Μητρώου των αρμόδιων Εισαγγελιών Πρωτοδικών.
10. Το ΚΕ ΠΟΡΟΣ:
α. Να διενεργήσει αυστηρό έλεγχο για την εξακρίβωση της
ταυτότητας των στοιχείων εκάστου κατατασσόμενου, με βάση την αστυνομική
ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο που φέρει φωτογραφία του, ώστε να
εξασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία του και να μην κάνει δεκτούς για κατάταξη, όσους
στερούνται των ανωτέρω αποδεικτικών στοιχείων.
-7-
β. Να συμπληρώσει στον Ατομικό Φάκελο Οπλίτη (ΑΦΟ), τον αριθμό
φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), την αρμόδια ΔΟΥ και τον ΑΜΚΑ, από τα επίσημα
στοιχεία που θα προσκομίσουν οι καταταγέντες.
γ. Να συγκεντρώσει τα κάθε είδους δικαιολογητικά, τα οποία
καταθέτουν στο Κέντρο οι ναύτες και οι υποψήφιοι ΣΕΑ, και να τα αποστείλει όπου
απαιτείται.
δ. Να δημιουργήσει ηλεκτρονικό αρχείο καταταγέντων και να το
αποστείλει όπου απαιτείται.
ε. Να αποστείλει στο ΓΕΝ αναλυτικές αριθμητικές αναφορές με το
πέρας εκάστης μέρας κατάταξης, καθώς και τελικό απολογισμό της ΕΣΣΟ.
11. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες να αναγράφουν με κόκκινο μολύβι στα
Σημειώματα Κατάταξης που θα αποστείλουν για όσους έχουν προϋπηρεσία, το
χρόνο προϋπηρεσίας και την ένδειξη για την εκπαίδευση που περάτωσε ο
καθένας (βασική ή ειδική). Επίσης, να αποστείλουν το ταχύτερο δυνατό στη ΝΒ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ τα ατομικά έγγραφα όσων απολύθηκαν προσωρινά κατά το
παρελθόν για οποιονδήποτε λόγο, ή πλήρη αντίγραφα Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ)
για τους καλουμένους, των οποίων έχει κριθεί οποτεδήποτε η σωματική ικανότητα
με γνωμάτευση οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των ΕΔ. .
12. Οι ελληνικές προξενικές αρχές παρακαλούνται να ενεργήσουν όπως
καθορίζεται στο άρθρο 68 του (α) σχετικού και στο άρθρο 32 του (δ) όμοιου.
Διευκρινίζεται ότι μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού δικαιούνται έξοδα κίνησης σε
βάρος του ελληνικού δημοσίου και μόνο για την αρχική τους κατάταξη και την
οριστική τους απόλυση. Για την δικαιολόγηση της παραπάνω δαπάνης, οι
ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη Μονάδα ή Υπηρεσία, στην οποία υπηρετούν, ένα
μήνα πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία απόλυσής τους, τα ακόλουθα
έγγραφα:
α. Αντίγραφο του πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού, το
οποίο είχαν καταθέσει στη ΣΥ τους για να μεταφερθούν στους υπόχρεους
μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
β. Αποκόμματα των εισιτηρίων που κατέχουν για την είσοδό τους στη
χώρα, καθώς και για την αναχώρησή τους, εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά
βεβαιώσεις αρμοδίων φορέων για το αντίτιμο των σχετικών εισιτηρίων.
γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν τον τόπο της κατοικίας
τους και την επιθυμία τους να καλυφθούν τα έξοδα άφιξης και αναχώρησής τους
από το ελληνικό δημόσιο.
13. Οι Διοικητικές, Αστυνομικές, Λιμενικές και Προξενικές Αρχές της χώρας
παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ευρεία κοινοποίηση της παρούσας, για να
λάβουν γνώση όλοι οι καλούμενοι.
14. Η Διεύθυνση Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων του Γενικού
Επιτελείου Ναυτικού να μεριμνήσει για τη μεγαλύτερη κατά το δυνατό
δημοσιοποίηση της παρούσας, η οποία θα βρίσκεται αναρτημένη και στο
-8-
διαδίκτυο στις ιστοσελίδες του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β4(ΔΝΣ) και
του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (www.stratologia.gr και www.hellenicnavy.gr
αντίστοιχα).
Ακριβές Αντίγραφο
Ταγματάρχης (ΝΟΜ) Αικ. Κ. Τσαμαδιά
Τμηματάρχης Β4-ΙΙ