Πρόσκληση  6ης  Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

    

  Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15η Απριλίου 2019, ημέρα             Δευτέρα  και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τo εξής μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

 ΘΕΜΑ: : «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014».(Εισηγητής: Ιωάννης Κιοσσές)

Πρόσκληση  7ης  Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

   

  Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο “Αποκατάσταση οδοστρώματος δρόμου Αβάτου-Δάφνης”(Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης)

 

2οΘΕΜΑ:  4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα).

 

3οΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών  σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

 

4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ-Στοχοθεσία) έτους 2019 (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση  επικαιροποιημένου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός-Παιδεία-Αθλητισμός και Περιβάλλον Δήμου Τοπείρου.  (Εισηγητής:Χαράλαμπος Σπυριδόπουλος)                                                                                

6οΘΕΜΑ : Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. “Π.Π.Α.Π.” Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής: Χαράλαμπος Σπυριδόπουλος)                                                                                                                                                                     

7οΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού Έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου.   (Εισηγητής: Δημήτριος Παπαδόπουλος)                                                                                                                                                                                                                                                 

8οΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού Έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής: Θεόδωρος Τζελεπάκης)                                                                                                                                                                                                                                                                                              

9ο ΘΕΜΑ: Λύση της από 15-10-2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ  και του Δήμου Τοπείρου με τίτλο : «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Τοπείρου».  (Εισηγητής: Δήμαρχος)                                                                                                                                                             

10οΘΕΜΑ: Έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τοπείρου και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με τίτλο : «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Τοπείρου».  (Εισηγητής: Δήμαρχος)                                                                       

11οΘΕΜΑ: Σύναψη Σύμβασης Διαβαθμικής συνεργασίας και ορισμός μελών επιτροπής του άρθρου 99 του ν. 3852/ 2010 μεταξύ του ΣΔΑΝΞ και του Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)                                                                       

12οΘΕΜΑ: Έγκριση των όρων της σύμβασης των εκκαθαριστών της «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.» (Εισηγητής: Δήμαρχος)                                                                       

13οΘΕΜΑ: Έγκριση εκμίσθωσης του παραχωρημένου κατά χρήση Κέντρου Υποδοχής Επισκεπτών Ερασμίου. (Εισηγητής: Χαράλαμπος Κουτσομιχάλης)

14οΘΕΜΑ: Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενταγμένο στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι». (Εισηγητής: Δήμαρχος)