Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 29 Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

01ο ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Ξάνθης έτους 2019 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)

02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου με τίτλο: «Κατασκευή κυνοκομείου Δήμου Ξάνθης» (συντάκτρια Αικατερίνη Μανά)

03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο του πύργου του ρολογιού και στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Καπνεργατών 9 στην Ξάνθη» (συντάκτρια Αικατερίνη Μανά)

04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΣΠ και παράτασης του καθαρού χρόνου σύνταξης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη πεζογέφυρας Κιμμερίων» (συντάκτρια Αικατερίνη Μανά)

05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 4ο τρίμηνο (δωδεκάμηνο) του έτους 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

06ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση Αναμόρφωσης ΟΠΔ 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ3457/5-7-2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

07ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της με αριθμό 16/2019 απόφαση της ΕΠΖ η οποία αφορά «Έγκριση πεπραγμένων έτους 2018» (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)

08ο ΘΕΜΑ :  Δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της παρόδου Αντίκα 27 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)

09ο ΘΕΜΑ :  Αλλαγή χρήσης θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ανδ. Δημητρίου 51-53 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)

10ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση εκμίσθωσης κυλικείων εντός αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ενότητας Ξάνθης (εισηγήτρια Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου Πρόεδρος ΔΚ Ξάνθης)

11ο ΘΕΜΑ :  4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 (συντάκτρια Χριστίνα Ράλλη)

12ο ΘΕΜΑ :  Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (συντάκτης Θεόδωρος Πιπέλης)

13ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση των αριθμ.6451 και 7104/2019 εισηγήσεων για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (συντάκτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)

14ο ΘΕΜΑ :  Αποδοχή ή μη αιτήματος παράτασης για την εναρμόνιση των υφιστάμενων περιπτέρων σύμφωνα με το άρθρο 15του Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων Δήμου Ξάνθης (συντάκτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

15ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης δημοτικού συμβούλου (συντάκτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

16ο ΘΕΜΑ :  Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων περιόδου 2020 – 2023 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)

17ο ΘΕΜΑ :  Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης στο Διεθνές Δημοκρίτειο Ίδρυμα και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.149/2017προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)

18ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της αριθμ.6/2019 απόφαση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με τη 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)

19ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Ξάνθης οικ. Έτους 2018 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)

20ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Ξάνθης οικ. Έτους 2018 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)

21ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Εφορίας του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης  οικ. Έτους 2018 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)

22ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Εφορίας του Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου Ξάνθης οικ. Έτους 2018 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)

23ο ΘΕΜΑ :  Λύση μίσθωσης του αριθμ.14 καταστήματος της δημοτικής αγοράς (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

24ο ΘΕΜΑ :  Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση φιλοξενίας κατά την περίοδο των Γιορτών Παλιάς Πόλης (συντάκτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

25ο ΘΕΜΑ :  Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (συντάκτρια Αθανασία Πανταζόγλου)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ