Από την ΧΧV TΘT ανακοινώνεται ότι, τη ∆ευτέρα 18 Μαρ 19 και ώρα 10:00
στο Στρατόπεδο «ΥΠΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆Η» θα
πραγµατοποιηθεί η τελετή Παράδοσης – Παραλαβής της ∆ιοίκησης της ΧΧV ΤΘ
ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ.
Στην τελετή έχουν προσκληθεί οι θρησκευτικές, πολιτικές και λοιπές αρχές
της πόλης της Ξάνθης καθώς επίσης και τα ΜΜΕ.
Τον αποχωρούντα ∆ιοικητή Ταξίαρχο Αστέριο Σαµαρά θα αντικαταστήσει ο
Ταξίαρχος Γεώργιος Τριάντης.