ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ – 25-02-2019

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση: Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) στις 25 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συμπλήρωση-μερική τροποποίηση της με αρ. 24/28.01.2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Αβδήρων ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2305/Β΄/6-8-2012 και η τροποποίηση του δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄/1826/22-5-2018, με την προσθήκη δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4583/18 (ΦΕΚ. Α’ /212/2018) Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)

 

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση 3ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2019 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

 1. Υποβολή πρότασης – αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” στον άξονα προτεραιότητας 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» στο Μέτρο 3: Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδότοπων (παιδικές χαρές) με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών σε επτά οικισμούς του Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

 

 1. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων και άσκηση ή μη αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ της υπ’ αριθ. οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/19 (ΦΕΚ 104Β/24-01-2019) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)

 

 1. Εκποίηση χωρίς δημοπρασία των οικοπέδων του οικισμού Πόρτο Λάγος και καθορισμός όρων και προϋποθέσεων εκποίησής τους – Ορισμός Επιτροπής (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

 

 1. Έγκριση της αριθ. 7/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

 

 1. Έγκριση της αριθ. 9/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «3η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

 

 1. Έγκριση της αριθ. 8/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» που αφορά την έγκριση του απολογισμού του οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής: Δήμαρχος & Πρόεδρος Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Εκπαίδευσης)

 

 1. Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2018 των Σχολικών Εφοριών των Μειονοτικών Σχολείων του Δήμου (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση της αριθ. 9/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «1η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

 

 1. Έγκριση της αριθ. 10/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2019» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

 

 1. Έγκριση της αριθ. 11/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Αβδήρων για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: “Προμήθεια και Τοποθέτηση Περίφραξης, Θυρών, Προκατασκευασμένων Οικίσκων και Καμερών Ασφαλείας για τον Λιμένα Πόρτο Λάγος στα πλαίσια υλοποίησης του Σ.Α.Λ.Ε. (Σχέδιο Ασφάλειας Λιµενικής Εγκατάστασης)”, προϋπολογισμού 246.078,00 ευρώ» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

 

 1. Έγκριση της αριθ. 12/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Αβδήρων για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: “Σχεδιασμός για την Εκπόνηση Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) Λιμένα Πόρτο Λάγος”, προϋπολογισμού 100.821,61 ευρώ» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

 

 1. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγητής: Εμίν Νουρντάν, Αντιδήμαρχος)

 

 1. Ακύρωση άδειας άσκησης πλανόδιου εμπορίου (εισηγητής: Εμίν Νουρντάν, Αντιδήμαρχος)

 

 1. Τροποποίηση της αριθ. 131/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο ΝΠΔΔ του Δήμου: «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Εξέταση αίτησης του Τερζίδη Δημητρίου του Κων/νου για παραχώρηση προς χρήση δημοτικής έκτασης 4 τ.μ. στο αγρόκτημα Μυρωδάτου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης άδειας χρήσης υφιστάμενης γεώτρησης (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Αβδήρων για τον εορτασμό της «Καθαράς Δευτέρας 2019» στους οικισμούς Πολυσίτου, Αβδήρων, Μάνδρας και Μυρωδάτου (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια βιβλίου (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση διάθεσης δαπάνης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 2019 (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση ημερίδας / εκδήλωσης του Δήμου για την τουριστική προβολή και ανάδειξη του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Συζήτηση επί του με αριθ. 1884/11-02-2019 αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου, επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, κ. Αντωνιάδη Κωνσταντίνου (εισηγητής: Αντωνιάδης Κωνσταντίνος)

 

 1. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγήτρια Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

 1. Έγκριση για δωρεάν παραχώρησης χρήσης ή μη ενός γραφείου στο Κοινοτικό Κατάστημα Σουνίου, σε ιδιώτη Πολιτικό Μηχανικό, για ενημέρωση – εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής για τις δηλώσεις του κτηματολογίου (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής γενικών υπηρεσιών (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Μαυρίδης Νικόλαος