Με πρόσκληση του ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης Γιάννης Δρεμσίζης καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση.

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 5 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

01ο ΘΕΜΑ :  Εξέταση αιτήματος Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (θέμα εξ αναβολής) (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

02ο ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)

03ο ΘΕΜΑ :  Καθορισμός χώρου λειτουργίας και θέσεων υπαίθριας αγοράς – εμποροπανήγυρης των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών έτους 2019 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)

04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 1/14-1-2019 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με την παράταση για το χρονικό διάστημα των αιτήσεων των τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2019 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)

05ο ΘΕΜΑ : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

06ο ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων προμηθειών και Επιτροπών για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών η διακήρυξη των οποίων θα λάβει χώρα εντός του έτους 2019 σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

07ο ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, η διακήρυξη των οποίων θα λάβει χώρα εντός του έτους 2019, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

08ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση των αριθμ.πρωτ.2119 & 2710/2019 εισηγήσεων παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)

09ο ΘΕΜΑ :  Συμπληρωματική κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)

10ο ΘΕΜΑ :  Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2019 (άρθρο 205 παρ. 1 ν.3584/2007 και άρθρο 21 παρ. 1 ν. 2190/1994 όπως ισχύουν) (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

11ο ΘΕΜΑ :  Συμπλήρωση – μερική τροποποίηση της με αρ.3/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά ΟΕΥ Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν.4583/18 (ΦΕΚ.Α’ /212/2018) Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

12ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της αριθμ.53/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

13ο ΘΕΜΑ :  Αποδοχή ή μη παραίτησης αναπληρωματικού μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης», αντικατάσταση ή μη αυτού και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.45/2017 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

14ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», αντικατάσταση ή μη αυτού και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.226/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

15ο ΘΕΜΑ :  Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Επιχείρηση Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης», αντικατάσταση ή μη αυτού και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.226/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

16ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Εφορίας του 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης οικ. Έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

17ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Εφορίας του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων οικ. Έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

18ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Εφορίας του 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων οικ. Έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

19ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Εφορίας του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Χρύσας οικ. Έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

20ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

21ο ΘΕΜΑ : Ανάθεση υπηρεσίας για τη διαφημιστική προβολή του Δήμου Ξάνθης στο ένθετο «Τhe gold book of Xanthi» του περιοδικού Icons (εισηγήτρια Αριστέα Αλατά)

22ο ΘΕΜΑ :  Ανάκληση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων λόγω θανάτου των δικαιούχων, των οποίων η παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης εκ διαδοχής, δεν μεταβιβάζεται (εισηγήτρια Σταυρούλα Χατζηγεωργίου)

23ο ΘΕΜΑ :  Διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους για πρόστιμο του ΚΟΚ (εισηγήτρια Περιστέρα Κοκκίνου)

24ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

25ο ΘΕΜΑ : Ανάκληση της με αριθμό 355/2018 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή για τη διοργάνωση εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Θάμυρις» (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

26ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση φιλοξενίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ξάνθη, Πόλις Ονείρων» (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

27ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση φιλοξενίας στα πλαίσια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

28ο ΘΕΜΑ :  Οικονομική ενίσχυση συλλόγων (εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)