ΘΑ ΞΑΝΑΜΠΕΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ; ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ;

 Βόμβα από την αποκεντρωμένη κατά του δημάρχου

Με απόφαση της η αποκεντρωμένη ακυρώνει την εκλογή του αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΞ ο οποίος μετά από πρόταση Χ. Δημαρχόπουλου έλαβε 19 ψήφους αντί 21 που προβλέπει ο νόμος. Αυτό για την δημοτική αρχή και την διοικούσα παράταξη του Χ. Δημαρχόπουλου είναι ένα πολύ σοβαρό πλήγμα και επιβεβαιώνει το γεγονός ότι πλέον η «δεδηλωμένη» στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ξάνθης δεν ισχύει.

Ποιο συγκεκριμένα κυρώνεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, για την αποδοχή παραίτησης και αντικατάστασης του Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΞ, καθώς αυτή ελήφθη με πλειοψηφία (19 ψήφοι) και όχι με την απόλυτη πλειοψηφία όπως ο Νόμος προβλέπει. Η απόφαση της αποκεντρωμένης αναφέρει:

 «ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ.
Ακυρώνουμε την 218/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης περί «Αποδοχής παραίτησης, ορισμός μέλους και Αντικατάσταση Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «ΔΕΥΑΞ», ως μη νόμιμη, για λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.3463/2006 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ιδίου νόμου που εδρεύει στην οδό Παρασίου 4 – 69100 Κομοτηνή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 238 του Ν.3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση ή την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής».