Τον ισολογισμό της περιόδου από 01/07/2016 έως 30/06/2017  της  ΣΕΚΕ Α.Ε. ενέκρινε το Σάββατο 3/03/2018 η 71η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας.

Ο ισολογισμός επιβεβαίωσε την θετική πορεία της ΣΕΚΕ , η οποία  συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην εγχώρια και τη διεθνή καπνική αγορά και να ενισχύει περεταίρω την ανταγωνιστικότητά της και την  δραστηριότητά της εντός κι εκτός Ελλάδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν:

Ο κύκλος εργασιών της ΣΕΚΕ για την χρήση 01/07/2016 – 30/06/2017  ανήλθε σε 64.488.951,54€ έναντι 45.461.590,38€ της προηγούμενης χρήσης (1/7/2015-30/6/2016). Ήτοι αυξήθηκε κατά 19.027.361,16€ με ποσοστό αύξησης 41,85%.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1.527.922,38€ έναντι 867.678,89€ της προηγούμενης χρήσης (Αύξηση κατά 660.243,49€ και ποσοστό  76,09%).

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)  διαμορφώθηκαν σε 5.584.577,94€ έναντι 4.439.415,62 της προηγούμενης χρήσης (Αύξηση κατά 1.145.162,32€ και ποσοστό 25,79%)