Σας ενημερώνουμε ότι τέθηκε προς διαβούλευση σχετικό νομοσχέδιο με θέμα «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας» στο οποίο δεν προβλέπονται διατάξεις που αφορούν τους Συνδέσμους ΟΤΑ – ΝΠΔΔ. Επί των ανωτέρω διατάξεων θα πρέπει να τεθούν προτάσεις, με σκοπό, να συμπεριληφθεί και ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων στον ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα και αναφορικά με την ιστορική διαδρομή του ΣΔΑΝΞ, θα πρέπει να σημειωθούν τα επόμενα:

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εδρεύει στη Ξάνθη και στεγάζεται σε ιδιόκτητο διώροφο κτιριακό συγκρότημα, εμβαδού 3.000 τ.μ. και ιδιόκτητη οικοπεδική έκταση 11.000 τ.μ. Από την συστατική πράξη του σδανΞ (Ε. 7801 / 25.7.1990 αποφ. νομάρχη Ξάνθης – φεκ 569 / τεύχος δεύτερο / 6.9.1990) και την εν συνεχεία τροποποίησή της (Ε. 5701 / 29.7.1993 αποφ. νομάρχη Ξάνθης – φεκ 662 / τεύχος δεύτερο /1.9.1993), προκύπτει ότι βασικός σκοπός του Συνδέσμου είναι «η διαχείριση απορριμμάτων των μελών του Συνδέσμου», τα οποία μέλη σήμερα αποτελούνται από τους τέσσερεις (4) Δήμους του Ν. Ξάνθης, ήτοι τον Δήμο Ξάνθης, τον Δήμο Τοπείρου, τον Δήμο Μύκης και τον Δήμο Αβδήρων.

Ο ΣΔΑΝΞ στην 27χρονη πορεία του εξυπηρετεί, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα ή διακοπή, το σύνολο των κατοίκων του Νομού Ξάνθης (περίπου 115.000, πλέον των κατοίκων του Δήμου Νέστου Καβάλα από το 2015 έως σήμερα, με την κατάρτιση προγραμματικών συμβάσεων), σύμφωνα τις θεσμοθετημένες οδηγίες και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελώντας πρωτοπόρο παράδειγμα ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων για όλη την Ελλάδα, αναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία του, την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων του και την επίτευξη οικονομικής αυτάρκειας, διατηρώντας παράλληλα, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, το χαμηλότερο δυνατόν κόστος, για τους κατοίκους του Νομού Ξάνθης.

Συγχρόνως, ο Σύνδεσμος ανταποκρίνεται πλήρως στην ικανοποίηση των αναγκών του Νομού και της ευρύτερης περιοχής, έχοντας την διαχείριση αναλόγου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στα όρια του Δήμου Τοπείρου με τον Δήμο Ξάνθης, διαθέτοντας έμπειρο επιστημονικό, τεχνικό και εργατικό προσωπικό (45 συνολικά μονίμων υπαλλήλων), χρησιμοποιώντας μάλιστα έναν αξιόλογο στόλο μηχανοκίνητου εξοπλισμού (περί τα 25 απορριμματοφόρα οχήματα, 2 οχήματα μεταφοράς «container», 4 οχήματα πλυντηρίων κάδων, 1 φορτηγό ανατρεπόμενο, 1 «τράκτορα» μεταφοράς «container», 1 όχημα-συμπιεστή απορριμμάτων, 1 ερπυστριοφόρο φορτωτή, 1 JCB, 2 οχήματα-γερανούς για υπόγειους κάδους κλπ.).

Το βασικό νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ΣΔΑΝΞ, καθορίζεται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ενώ η χρηματοδότησή του προέρχεται κυρίως από πόρους των ΟΤΑ μελών του και συγκεκριμένα από τα τέλη καθαριότητας και από την εισφορά σε ποσοστό 2% επί των τακτικών τους εσόδων, καθώς επίσης από τα τέλη των εισερχόμενων απορριμμάτων των ιδιωτών (κυρίως επιχειρήσεων) και από τα διάφορα χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Περαιτέρω, με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 4185/8.3.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ / ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, γίνεται γνωστό μεταξύ των άλλων, ότι «….. εκδόθηκε η αριθ. 23/2013 Γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών….», η οποία «…. δεν επιβάλλει την κατάργηση του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης, ο οποίος μπορεί να συνεχίσει τις δραστηριότητες συλλογής, μεταφοράς και υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του νομού, που ασκούσε κατά το προηγούμενο διάστημα».

Όπως προκύπτει από την προαναφερόμενη υπουργική απόφαση, όχι μόνον γίνεται αποδεκτή η ύπαρξη του ΣΔΑΝΞ ως φορέα διαχείρισης των απορριμμάτων του Νομού Ξάνθης αλλά επιπλέον αναδεικνύεται ο σημαντικότατος ρόλος του στη συλλογή, μεταφορά και υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του νομού Ξάνθης, όντας εν τοις πράγμασι από το 1990 έως σήμερα (επί 27 συναπτά χρόνια) ο φορέας διαχείρισης των απορριμμάτων του Νομού Ξάνθης και κατά συνέπεια των τεσσάρων (4) δήμων αυτού.

 

Προτάσεις

Στο νομοσχέδιο θα πρέπει κατ΄ αρχήν να διασφαλιστεί οπωσδήποτε η συνέχιση της λειτουργίας του ΣΔΑΝΞ και επιπλέον να συμπεριληφθούν τα εξής:

Α. Στις μεταβατικές διατάξεις να προβλέπεται ότι καί οι υπάρχοντες Σύνδεσμοι ΟΤΑ – ΝΠΔΔ που λειτουργούν με αρμοδιότητες, οι οποίες προσιδιάζουν σ΄ αυτές των ΦΟΣΔΑ, να έχουν τη δυνατότητα να μετατραπούν σε ΦΟΔΣΑ σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Β. Επιπλέον, οι ΟΤΑ να έχουν τη δυνατότητα στα Τοπικά Σχέδια Δράσης, να προβλέπουν τις αρμοδιότητες που αναθέτουν σε κάθε φορέα, να ορίζουν τον φορέα που θέλουν να λειτουργεί ως ΦΟΣΔΑ και να επιλέγουν την εξυπηρέτηση σε κάθε αρμοδιότητα.

Γ. Τέλος, στη περίπτωση σύστασης νέου ΦΟΣΔΑ ή μετατροπής ενός υφιστάμενου Συνδέσμου σε ΦΟΣΔΑ, να μην υπάρχει η προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του υπάρχοντος ΦΟΣΔΑ. Διότι οι ΦΟΣΔΑ σε επίπεδο Περιφέρειας που συστήθηκαν κατόπιν του πιεστικού υφιστάμενου Νομικού Πλαισίου, είναι δεδομένο ότι δεν θα συναινούν στην δυνατότητα διαμόρφωσης μίας νέας κατάστασης, δηλαδή στη μετατροπή π.χ. ενός υφιστάμενου Συνδέσμου σε ΦΟΣΔΑ, διότι θα επιδιώκουν (για τους υφιστάμενους Συνδέσμους) να τους απορροφήσουν και να καρπωθούν τα περιουσιακά τους στοιχεία (όπως στη περίπτωση του ΣΔΑΝΞ). Αντίθετα, η δραστηριότητα του νέου ΦΟΣΔΑ (είτε κατόπιν σύστασης είτε κατόπιν μετατροπής) θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα τοπικά σχέδια δράσης και να ενσωματώνεται απευθείας στο ΠΕΣΔΑ.

 

Ο Πρόεδρος του ΣΔΑΝΞ

 

 

Μίχολγου Θωμάς

Δήμαρχος Τοπείρου