Για μία ακόμη φορά ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και ο Δήμαρχος της Ξάνθης συνεχίζουν από κοινού, να δουλεύουν το  Δημοτικό Συμβούλιο και τους Ξανθιώτες επιλέγοντας στην συνεδρίαση της Δευτέρας να συζητηθεί το σημαντικότατο θέμα του “ταλαιπωρημένου” λόγω της μη μείωσης ή της μείωσης, κανένας δεν το γνωρίζει, των δημοτικών τελών για  να κλείσει ο προϋπολογισμός  φορτόνοντας με ακόμη  … 32 θέματα της τακτικής συνεδρίασης. 

Για μία ακόμη φορά σκεπτόμενοι κουτοπόνηρα οι δύο άνδρες “φόρτωσαν” το δημοτικό συμβούλιο με πληθώρα θεμάτων, προφανώς για να “περάσουν” μετά το πρώτο θέμα που σίγουρα θα κρατήσει πολύ η συζήτηση του και θα κουράσει το Σώμα τα υπόλοιπα. Προφανώς οι δύο πολιτικοί ηγέτες για να οργανώσουν έτσι την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν να “περάσουν” πολλά “αθώα” θέματα ελλείψει και της δεδηλωμένης.

Τεχνάσματα κουτοπονηριάς διαφορετικά πώς μπορεί κανείς να τα χαρακτηρίσει.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 11 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης (Πλατεία Δημοκρατίας) και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθεί το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και να παρθεί σχετική απόφαση:

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:  Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 .

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 11 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

01ο ΘΕΜΑ : Παραλαβή του Β1 σταδίου της μελέτης «Δημιουργία Ψηφιακών Χαρτογραφικών υποβαθρων και ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΓΠΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» και οδηγίες – κατευθύνσεις για το Β2 στάδιο της μελέτης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

02ο ΘΕΜΑ :  Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας & ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κολυμβητικής δεξαμενής Δήμου Ξάνθης»

03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας, επιλογή διαδικασίας και ορισμός τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΦΑΣΗ Α» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας, επιλογή διαδικασίας και ορισμός τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατασκευή του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΟ 13Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

06ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

07ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκριση εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «μικρό επιβατηγό» στην εγκατάσταση «συνεργείο συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων ειδικότητας ηλεκτροτεχνίτη» στη δημοτική οδό Τ. Μιχαηλίδη 18 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

08ο ΘΕΜΑ :  Χορήγηση έγκριση εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «μικρό επιβατηγό» στην εγκατάσταση «κατοικία» στη δημοτική οδό Ρωμανίας (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

09ο ΘΕΜΑ :  Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

10ο ΘΕΜΑ : Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)

11ο ΘΕΜΑ : 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

12ο ΘΕΜΑ : Απευθείας αγορά ακινήτου μετά εξοπλισμού επί της οδού Σάρδεων 12 πρώην παιδικός σταθμός «Γέλα – Χαμογέλα» (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)

13ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των με αριθμ.49865/2017, 51518/2017 και 51724/2017 εισηγήσεων σχετικά με την έγκριση παραλαβής των αντικειμένων της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)

14ο ΘΕΜΑ : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης και του αναπληρωτή του στο Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Ξάνθης «ΕΚΦΡΑΣΗ» (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

15ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 27/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

16ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 28/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» σχετικά με τον ορισμό ελεγκτών για το έτος 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

17ο ΘΕΜΑ : Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

18ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

19ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της με αριθμ.36/2017 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης σχετικά με την «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ξάνθης και ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου ΞΑΝΘΗΣ», ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης & εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης για την υπογραφή της» (εισηγητής Ιωάννης Τσακμάκης)

20ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ξάνθης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αν. Μακεδονία Θράκη 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας «Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνική συνοχή – ΕΚΤ» (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)

21ο ΘΕΜΑ : Παράταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014 – 2020 (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)

22ο ΘΕΜΑ :  Παράταση μίσθωσης ακινήτου για χρήση ως Αποθήκης για τις ανάγκες του προγράμματος Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τα έτη 2018-2019 (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)

23ο ΘΕΜΑ : Παράταση μίσθωσης ακινήτου για χρήση ως Αποθήκης για τις ανάγκες του προγράμματος Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τα έτη 2018-2019 (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)

24ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

25ο ΘΕΜΑ : Μη αναπροσαρμογή των τελών στάθμευσης και διοικητικά πρόστιμα για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

26ο ΘΕΜΑ : Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί των οδών Σωκράτους και Δ. Βιζβύζη (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

27ο ΘΕΜΑ : Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Μ. Καραολή 67 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

28ο ΘΕΜΑ :  Μείωση ή μη μισθώματος του περιπτέρου επί της πλατείας Ελευθερίας (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)

29ο ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπής εκποίησης – μίσθωσης – εκμίσθωσης ακινήτων Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

30ο ΘΕΜΑ : Παραχώρηση αίθουσας του κοινοτικού καταστήματος Κομνηνών στο σωματείο με την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος Κομνηνών» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

31ο ΘΕΜΑ : Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο του Κ.Α. του Κ. (εισηγητής Μιχαήλ Παπαδόπουλος)

32ο ΘΕΜΑ : Συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή στην εκδήλωση της Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)