ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 34ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, ημέρα Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:

 
ΘΕΜΑ 1Ο: Καθορισμός όρων δημοπράτησης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την δημόσια σύμβαση “Προμήθεια καυσίμων Δήμου Τοπείρου έτους 2018”.

ΘΕΜΑ 2Ο: Καθορισμός όρων δημοπράτησης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για την δημόσια σύμβαση “Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων”.

ΘΕΜΑ 3Ο: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων προυπολογισμού οικονομικού έτους 2017.