Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 18 Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΟΣΕ Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 1/2016 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης και τροποποίηση της με αριθμό 307/2015 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)
04ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδων Ρ2 στα Κιμμέρια Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
05ο ΘΕΜΑ : 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τα έτη 2016 και 2017 (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)
07ο ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων του Δήμου (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
08ο ΘΕΜΑ : Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Δέσποινα Βασιλούδη)
09ο ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση της υπ΄αριθ.414/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επιστροφή τέλους κουβουκλίου σε μισθωτές περιπτέρων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. στ του άρθρου 76 του Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
10ο ΘΕΜΑ : Είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
11ο ΘΕΜΑ : Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» της Περιφέρειας ΑΜΘ με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ» (εισηγητής Πέτρος Παυλίδης)
12ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή σε υποβολή πρότασης με τίτλο: «PROMOTING SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN ROMA POPULATIONS AND OTHER SOCIALLY VULNERABLE GROUPS» (ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ), στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 (εισηγήτρια Δέσποινα Χατζογλίδου)
13ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή σε υποβολή πρότασης με τίτλο: «Establishing a cultural route based on tobacco history through centuries and targeting the economic, cultural and social development in the cross-border area» (Οι Δρόμοι του Καπνού), στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 (εισηγήτρια Δέσποινα Χατζογλίδου)
14ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή σε υποβολή πρότασης με τίτλο: “ENHANCING BIODIVERSITY THROUGH SUSTAINABLE MANAGEMENT AND PROTECTION OF RARE SPECIES HABITAT IN NESTOS AND ARDAS RIVERS AND THE RODOPI MOUNTAIN RANGE”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 (εισηγήτρια Δέσποινα Χατζογλίδου)
15ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης ως εταίρου σε υποβολή πρότασης με τίτλο: «Joint Water Resources management System for Long-term Efficiency (WRESTLE)», (Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για Μακροπρόθεσμη Αποδοτικότητα) στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 (εισηγητής Κωνσταντίνος Ζάρρας)
16ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης ως εταίρου σε υποβολή πρότασης με τίτλο: «Cross-border medicine services for improving primary health care» (Διασυνοριακές ιατρικές υπηρεσίες για την βελτίωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας), στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ–ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 (εισηγητής Κωνσταντίνος Ζάρρας)
17ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του με αριθμ.5/2016 πρακτικού συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σχετικά με την έκφραση σύμφωνης γνώμης για μεταβολές στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)
18ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 19/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού» σχετικά με την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
19ο ΘΕΜΑ : Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για παράβαση του ΚΟΚ (εισηγητής Κωνσταντίνος Κηπουρός)
20ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση φιλοξενίας (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
21ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (εισηγήτρια Χαρίκλεια Κυριακιδέλη)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ