Σας αποστέλλουμε το πρόγραμμα εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, για την Τρίτη 27 και Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 34888 & 34889/7-10-2015 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και παρακαλούμε, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας να μεριμνήσετε για την πληρέστερη οργάνωση και συμμετοχή σας.
Σας γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα στην έδρα της Περιφέρειας στην Κομοτηνή καθορίζεται από την Περιφέρεια, καθώς και στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων σε συνεργασία με τους οικείους Αντιπεριφερειάρχες, για τις λοιπές πόλεις – έδρες δήμων από την οικεία δημοτική αρχή, τηρούμενης της αριθ. 52749/28.09.2006 (ΦΕΚ1488/Β/06.10.06) υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό σειράς προβαδίσματος.