Ο κ. Καλογερής και Τιμούρ αντικαθίστανται στο Δημοτικό συμβούλιο της Κυριακής μετά τις παραιήσεις τους. Ο πρόεδρος Δρεμσίζης Γιάννης καλεί τα μέλη σε τακτική συνεδρίαση την Κυριακή.

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 18 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 σε δημόσια έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 και 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και την υπ’ αριθμ. 41/14-10-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις :

01ο ΘΕΜΑ : Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για την περίοδο έως 28-02-2017, λόγω παραίτησης του κ. Κρίτωνα Καλογερή από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου .

02ο ΘΕΜΑ : Εκλογή αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , για την περίοδο έως 28-02-2017, λόγω παραίτησης του κ Τιμούρ Χουσεΐν Ογλού από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου .

Το κατεπείγον της σύγκλησης έγκειται στην αναγκαιότητα της νόμιμης συγκρότησης του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης .