Συγκρότηση επιτροπής – Καθορισμός ημερομηνιών διενέργειας εξετάσεων
υποψηφίων χειριστών ταχυπλόου σκάφους για τη χειμερινή περίοδο
(από 01/10/22 έως 31/3/23) ».
Σχετ.: α) Οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αρίθ. 50 (ΦΕΚ 1151Β’/13-05-2015) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
β) Η Αρίθ. Πρωτ.: 2131.5/24001/28.09.2015 Εγκύκλιος Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Λ.Α. Α’
(ΑΔΑ: 7704465ΦΘΘ-8ΩΛ).
Ο Λιμενάρχης Πόρτο Λάγους, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά:
Ο Ρ Ι Ζ Ω
1.-Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόου σκάφους που θα
διενεργούνται στο Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγους, σύμφωνα με τις ανωτέρω σχετικές, κατά τις
ημερομηνίες που ορίζονται στο συνημμένο πίνακα, αποτελούμενη από τρεις (3) εκ των κάτωθι
βαθμοφόρων της υπηρεσίας μας:
Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΜΑΡΑΒΕΛΗ Ιωάννα (ΑΜ:3488)
Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ Κωνσταντίνος (ΑΜ:3843)
Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΒΕΝΕΤΗΣ Δημοσθένης (ΑΜ:4040)
Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΤΡΑΚΑΛΙΑΡΟΥΔΗΣ Κωνσταντίνος (ΑΜ:3352)
Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Αναστάσιος (ΑΜ:3678)
Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Αθανάσιος (ΑΜ:3717)
Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χρήστος (ΑΜ:4720)
Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Λουκάς (ΑΜ:4383)
Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Παύλος (ΑΜ:4410)
Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΚΑΝΛΗΟΓΛΟΥ Ευάγγελος (ΑΜ:4420)
Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΜΟΣΧΟΣ Δημήτριος (ΑΜ:4537)
Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΒΑΡΣΑΜΗΣ Ιωάννης (ΑΜ:4755)
Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Χρυσόστομος (ΑΜ:5011)
Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος (ΑΜ:5075)
Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ Ιωάννης (ΑΜ:5112)
Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Αθανάσιος (ΑΜ:5134)
Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΤΣΙΜΠΛΑΣ Σπυρίδων (ΑΜ:5195)
Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΔΟΥΜΠΕΝΙΔΗΣ Δημήτριος (ΑΜ:6603)
Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΥ Ευφροσύνη (ΑΜ:5663)
Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΤΣΑΜΠΛΗ Ιωάννα (ΑΜ: 5677)
Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Πολυξένη (ΑΜ:5744)
Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Θεμιστοκλής (ΑΜ:6618)

Αρχικελευστής Λ.Σ. ΠΙΣΚΙΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Καλλιόπη (ΑΜ:6347)
Αρχικελευστής Λ.Σ. ΤΕΓΟΣ Ιωάννης (Α.Μ.:6496)
Αρχικελευστής Λ.Σ. ΝΑΚΟΣ Σταύρος (ΑΜ:4532)
Αρχικελευστής Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΙΟΣ Νικόλαος (ΑΜ:7262)
Αρχικελευστής Λ.Σ. ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ Θεόδωρος (ΑΜ:7516)
Επικελευστής Λ.Σ. ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ Χρυσοβαλάντου (ΑΜ:8205)
Επικελευστής Λ.Σ. ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ Σταυρούλα (Α.Μ.:8419)
2.- H τριμελής επιτροπή εξετάσεων, θα ορίζεται από τον Λιμενάρχη Πόρτο Λάγους ή τον
αναπληρωτή του, την ημέρα της εξέτασης. Σε κάθε περίπτωση, καθήκοντα προέδρου της τριμελούς
επιτροπής, ασκεί το αρχαιότερο μέλος.
3.- Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων για τη χειμερινή περίοδο 2022 (από Οκτώβριο 2022 έως
και Μάρτιο 2023) όπως παρακάτω:
ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 Τετάρτη, 19-10-2022 10:00
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 Τετάρτη, 16-11-2022 10:00
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 Τετάρτη, 14-12-2022 10:00
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 Τετάρτη, 18-01-2023 10:00
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 Τετάρτη, 15-02-2023 10:00
ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 Τετάρτη, 15-03-2022 10:00
4.- Η Θεωρητική εξέταση των υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, θα διενεργείται στο
Λιμενικό κατάστημα ή εναλλακτικά σε περίπτωση κωλύματος, σε αίθουσα του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Αβδήρων κατόπιν σχετικού αιτήματος και ενημέρωσης των υποψηφίων, ενώ η πρακτική
εκπαίδευση εντός του λιμένα Πόρτο Λάγους. Ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων που επιτρέπεται να
εξετάζονται για την απόκτηση άδειας χειριστού ταχυπλόου σκάφους, ορίζεται, σύμφωνα με τις
δυνατότητες της υπηρεσίας μας, σε όχι μεγαλύτερο από δέκα (10) συμμετέχοντες.

5.- Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας καταστεί αδύνατη η διενέργεια εξετάσεων
στην προκαθορισμένη, για το σκοπό αυτό ημερομηνία, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται την αμέσως
επόμενη εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία οι ανωτέρω λόγοι πάψουν να συντρέχουν. Στην περίπτωση
αυτή θα συμμετέχουν μόνο οι υποψήφιοι που θα συμμετείχαν στην εξέταση που ματαιώθηκε, οι
οποίοι και θα ενημερώνονται προφορικά σχετικά με τη νέα ημερομηνία εξετάσεων από την υπηρεσία
μας.
6.- Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλα τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του Γ.Κ.Λ. αρίθ. 50 (ΦΕΚ
1151 Β’/13-05-2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7.- Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

Ο Λιμενάρχης α.α.
Yποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΥΛΙΤΣΗΣ Απόστολος