Το εξειδικευμένο συνεργείο Α. Γούσης και Καρα Οσμαν Συνάν. μεταφέρθηκε