Εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως για την εορτή των τριών Ιεραρχών

Διά τῆς παρούσης γνωρίζομεν Ὑμῖν ὅτι ἐπί τῇ ἑορτῇ καί μνήμῃ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν τῶν καί προστατῶν τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ξάνθης καί Περιθεωρίου διοργανώνει πρός τιμήν τῶν Ἐκπαιδευτικῶν τάς κάτωθι ἐκδηλώσεις:

 

Κυριακή 30 Ἰανουαρίου 2022

 

ΩΡΑ 07:00-10:30: Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν  Ναόν τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ξάνθης.  Μνημόσυνον τῶν Διδασκάλων καί Εὐεργετῶν τῆς Παιδείας τοῦ Γένους ἡμῶν.

Δεξίωσις εἰς τήν Λέσχην Ἀξιωματικῶν Φρουρᾶς Ξάνθης μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας. (Ἡ εἴσοδος τῶν μαθητῶν καί ἐκπαιδευτικῶν στή ΛΑΦΞ θά ἐλέγχεται βάσει τῶν ὑγειονομικῶν πρωτοκόλλων καί θά γίνεται μέ τήν ἐπίδειξη τῶν σχετικῶν πιστοποιητικῶν).

 

ΩΡΑ 19:00: Ἑορταστική ἐκδήλωσις εἰς τήν αἴθουσαν «Βιργινία Τσουδεροῦ» (Καπναποθήκες ‘’Π’’) τοῦ Ἱδρύματος Θρακικῆς Τέχνης καί Παράδοσης. Τήν ἑόρτιο ὁμιλία θά ἐκφωνήσει ἡ Συντρονίστρια Ἐκπαιδευτικοῦ Ἔργου Φιλολόγων κ. Ἄννα Ἀγγελοπούλου μέ θέμα «Ἀτενίζοντας τούς Τρεῖς Ἱεράρχες ἀπό τόν 21ο αἰῶνα: εἰκόνες καί ὄψεις ἀπό τό βίο καί τό ἔργο τους μέσα ἀπό τόν καθρέπτη τῆς σύγχρονης ἐποχῆς».

 

Μετ΄ εὐχῶν καί τιμῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΔΗ­ΜΟ­ΚΡΑ­ΤΙ­Α

 

 

Η Ι­Ε­ΡΑ ΣΥ­ΝΟ­ΔΟΣ

 

ΤΗΣ ΕΚ­ΚΛΗ­ΣΙ­ΑΣ ΤΗΣ ΕΛ­ΛΑ­ΔΟΣ

 

Δ/νσις: Ἰωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, Ἀθῆναι

Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr

 

 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

 30 Ἰανουαρίου 2022

 

 

 

Ἀγαπητά μας παιδιά,

Ἡ Ὀρ­θό­δοξη Ἐκ­κλη­σία ἤδη ἀπό τόν 11ο αἰ­ώνα ἔ­χει κα­θι­ε­ρώ­σει νά ἑ­ορ­τά­ζον­ται ἀπό κοι­νοῦ στίς 30 Ἰ­α­νου­α­ρίου οἱ Τρεῖς Μέ­γι­στοι Φω­στῆ­ρες τῆς Τρι­ση­λίου Θε­ό­τη­τος, οἱ Τρεῖς Ἱ­ε­ράρ­χες: ὁ Ἅ­γιος Βα­σί­λειος ὁ Μέ­γας, Ἐ­πί­σκο­πος Και­σα­ρείας, ὁ Ἅ­γιος Γρη­γό­ριος ὁ Θε­ο­λό­γος, Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος Κων­σταν­τι­νου­πό­λεως, καί ὁ Ἅ­γιος Ἰ­ω­άν­νης ὁ Χρυ­σό­στο­μος, Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος Κων­σταν­τι­νου­πό­λεως.

Ὁ κοι­νός ἑ­ορ­τα­σμός τους γί­νε­ται κυ­ρίως, γιά νά προ­βλη­θεῖ  ἡ ἁ­γι­ό­τητά τους καί τό Χρι­στι­α­νικό ἦ­θος τους. Ἐ­πί­σης εἶ­ναι μία εὐ­και­ρία γιά νά τι­μη­θεῖ ἡ Ἑλ­λη­νορ­θό­δοξη Παι­δεία, νά τι­μη­θοῦν οἱ ἐκ­παι­δευ­τι­κοί καί οἱ μα­θη­τές. Ἡ ἑ­ορτή τους γί­νε­ται ἀ­φορμή γιά νά ἀ­να­λο­γι­σθοῦμε τούς ἀ­γα­θούς καρ­πούς μίας Παι­δείας, ἡ ὁ­ποία βα­σί­ζε­ται στή Χρι­στι­α­νική Πί­στη καί τή σκέψη τῶν Ἀρ­χαίων Ἑλ­λή­νων κλα­σι­κῶν. Μίας Παι­δείας, ἡ ὁποία δέν δι­δά­σκει ἁ­πλῶς γνώ­σεις, ἀ­ρι­θμούς, πει­ρά­ματα, ἀλλά πρώ­τι­στα μορ­φώ­νει, δι­α­μορ­φώ­νει ἀν­θρώ­πι­νους χα­ρα­κτῆ­ρες.

Οἱ Τρεῖς Ἱ­ε­ράρ­χες συν­δύ­α­σαν τίς γνώ­σεις καί τό ἦ­θος, τήν Ἐ­πι­στήμη καί τήν Πί­στη, τόν σε­βα­σμό πρός τόν Θεό καί τήν ἀ­γάπη γιά τόν πά­σχοντα συ­νάν­θρωπο. Τό πα­ρά­δει­γμά τους κα­τα­δει­κνύει ὅτι καί σή­μερα πρέ­πει νά σε­βό­μα­στε καί νά ἀ­ξι­ο­ποι­οῦμε τά πο­ρί­σματα τῆς Ἐ­πι­στή­μης. Ἡ μαρ­τυ­ρία τους ἀπο­δει­κνύει ὅτι ὁ ἐ­πι­στή­μο­νας καί γε­νι­κό­τερα ὁ καλ­λι­ερ­γη­μέ­νος ἄν­θρω­πος μπο­ρεῖ κάλ­λι­στα νά εἶ­ναι συγ­χρό­νως πι­στός Χρι­στι­α­νός καί ἐ­νά­ρε­τος ἄν­θρω­πος. Εἰ­δι­κό­τερα, ὁ Μέ­γας Βα­σί­λειος γνώ­ριζε πολύ καλά τήν Ἰ­α­τρική ἐ­πι­στήμη καί τήν ἀ­ξι­ο­ποί­ησε στό πλαί­σιο τοῦ με­γά­λου φι­λαν­θρω­πι­κοῦ ἔρ­γου του.

Οἱ Τρεῖς Ἱ­ε­ράρ­χες εἶ­χαν ἄ­ρι­στη γνώση τῶν ἀρ­χαίων ἑλ­λη­νι­κῶν κει­μέ­νων καί προ­έ­τρε­παν τούς νέ­ους τῆς ἐ­πο­χῆς τους νά με­λε­τοῦν τούς Ἀρ­χαί­ους συγ­γρα­φεῖς ἐ­πι­λε­κτικά, ἀ­πο­φεύ­γον­τας ὁ­ρι­σμέ­νες θρη­σκευ­τι­κές δο­ξα­σίες. Τά κεί­μενά τους ἀ­πο­τε­λοῦν θη­σαυρό θε­ο­λο­γι­κῶν, παι­δα­γω­γι­κῶν, ἰ­α­τρι­κῶν καί φυ­σι­ο­γνω­στι­κῶν δι­δα­χῶν. Πρό­κει­ται ἐ­πί­σης γιά μνη­μεῖα τοῦ ἑλ­λη­νι­κοῦ λό­γου. Ἄλ­λω­στε, ὁ Μέ­γας Βα­σί­λειος καί ὁ Ἅ­γιος Γρη­γό­ριος σπού­δα­σαν τά ἑλ­λη­νικά γράμ­ματα στήν Ἀ­θήνα.

Ἀ­ξί­ζει μά­λι­στα νά ση­μει­ω­θεῖ ὅ­τι ­δύο ἀπό τούς Τρεῖς Ἱ­ε­ράρ­χες, ὁ Μέ­γας Βα­σί­λειος καί ὁ Ἅ­γιος Γρη­γό­ριος ὁ Θε­ο­λό­γος, γεν­νή­θη­καν καί με­γά­λω­σαν στήν Καπ­πα­δο­κία τῆς Μι­κρᾶς Ἀσίας, θυ­μί­ζον­τάς μας τή μα­κρο­χρό­νια πα­ρου­σία τῆς Ἐκ­κλη­σίας τοῦ Χρι­στοῦ καί τοῦ Ἑλ­λη­νι­σμοῦ στήν ἱ­στο­ρική Μι­κρα­σι­α­τική γῆ. Χρή­σιμη ὑ­πεν­θύ­μιση, ἀ­φοῦ φέ­τος εἶναι ἔτος μνήμης γιά τά 100 χρό­νια ἀπό τή Μι­κρα­σι­α­τική Κα­τα­στροφή τοῦ 1922, τίς θυσίες καί τόν βί­αιο ξε­ρι­ζωμό τῶν Ἑλ­λή­νων τῆς Ἀ­να­το­λῆς.

Εἴθε οἱ Τρεῖς Ἱ­ε­ράρ­χες νά ἀ­πο­τε­λοῦν πρό­τυπα πρός μί­μηση στίς σπου­δές καί τή ζωή σας καί μέ τή βο­ή­θειά τους νά ἔχετε καλή πρό­οδο!

 

Μέ θερ­μές πα­τρι­κές εὐ­χές

 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

 

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος

 

καί τά μέλη τῆς Δι­αρ­κοῦς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

κ.κ. Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ

 

Σάββατο 29-01-2022            Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱερά Μονή Ἁγίας

ΩΡΑ: 07:00-10:30                Εἰρήνης Ξάνθης.

 

Κυριακή 30-01-2022            Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Καθεδρικό

ΩΡΑ: 07:00-10:30               Ναό τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ξάνθης.

                                                                                                                   

Δευτέρα 31-01-2022                 Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα

ΩΡΑ: 18:00-20:00                Ἱερό Ναό Ἁγίου Τρύφωνος Ξάνθης.

 

Τρίτη 01-02-2022                      Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα

ΩΡΑ: 07:00-10:30                Ἱερό Ναό Ἁγίου Τρύφωνος Ξάνθης.

 

ΩΡΑ: 18:00-20:00                      Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό

                                               Ναό Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Γενισέας.

 

Τετάρτη 02-02-2022            Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό

ΩΡΑ: 07:00-10:30               Ναό Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Γενισέας

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                       ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ        ΞΑΝΘΗ 30-01-2022

«ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ»

Εἶδε ὁ κόσμος πολλούς μεγάλους ἄνδρες. Βασιλεῖς, στρατηλάτες, ἥρωες, ἐφευρέτες, ἐπιστήμονες, σοφούς, εὐεργέτες τοῦ ἔθνους τους ἤ καί ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος. Ἐξ΄ αὐτῶν ἄλλοι ἔσβησαν καί λησμονήθηκαν καί ἄλλους ἔχει ἀπαθανατίσει ἡ Ἱστορία. Ἀλλά πόσοι ἄραγε μεγάλοι στά μάτια τῶν ἀνθρώπων εἶναι καί κατά Θεόν μεγάλοι; Ὁ Θεός ἔχει ἄλλα μέτρα στήν κρίση Του περί τῶν ἀνθρώπων.

Ὅπως ἀκούσαμε καί στό ἱερό Εὐαγγέλιο «ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν». Τίς προϋποθέσεις αὐτές συγκεντρώνουν οἱ Τρεῖς ὄντως μεγάλοι ἑορταζόμενοι Ἱεράρχαι, ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, οἱ προστάτες τῆς Παιδείας.

Δίδαξαν μέ τό παράδειγμα τους πόσο σπουδαῖο καί εὐεργετικό γιά τήν κοινωνία εἶναι νά συνεργάζεται ἡ σοφία μέ τήν ἀρετή, νά συνδυάζεται ἡ μόρφωση μέ τήν πίστη, νά συμβαδίζει ἡ ἀνάπτυξη τοῦ νοῦ μέ τόν ἐξευγενισμό τῆς καρδιᾶς. Ἔθρεψαν πλουσίως τό ποίμνιό τους μέ τήν διδασκαλία τῶν θείων ἀληθειῶν. Ἔτσι, ὀνομάσθηκαν ἐκφραστικότατα Χρυσόστομοι γιά τήν ἀπαράμιλλη ρητορεία καί Θεολόγοι γιά τήν ἀκριβέστατη θεολογία τους καί τρισμέγιστοι φωστῆρες τῆς Τρισηλίου Θεότητος, γιά τά φωτεινά τους θεῖα διδάγματα.

Ἦταν ὑπέρμαχοι ἀληθεῖς τῶν κηρυσσομένων. Ὁ Βασίλειος χρειάστηκε νά ἀντιμετωπίσει τόν ἀρειανό αὐτοκράτορα Οὐαλέντα, μέ τήν γενναία ἐκείνη ἀπάντηση «πῦρ καί ξῖφος καί θῆρες καί οἱ τάς σάρκας τέμνοντες ὄνυχες» δέν κλονίζουν τούς Ἱεράρχες τοῦ Χριστοῦ «ἀκουέτω ταῦτα καί βασιλεύς».

Ὁ Γρηγόριος ἀγωνίζεται σκληρά κατά τῶν Ἀρειανῶν καί διαπρέπει σέ θεολογικές μάχες, νίκες καί θριάμβους. Ὁ Χρυσόστομος χωρίς νά ὑστερεῖ σέ δογματικούς ἀγῶνες καί ἄθλους, ρίπτεται ἀκάθεκτος στόν στῖβο τῆς ἠθικῆς καθάρσεως τῆς κοινωνίας. Δέν τόν πτοεῖ οὔτε ἡ αὐτοκράτειρα Εὐδοξία, οὔτε ἄλλοι ἰσχυροί πολέμιοι, οὔτε οἱ διώξεις καί τά μαρτύρια ἐν μέσῳ τῶν ὁποίων ἀπέθανε ἀληθινός ἥρωας καί πρόμαχος τῶν ἠθικῶν προσταγμάτων τοῦ Εὐαγγελίου.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί ὁ Μέγας βασίλειος εἶναι ὁ θεμελιωτής τῆς κοινωνικῆς πρόνοιας μέ τήν ἵδρυση τῆς βασιλειάδας. Ὁ θεολογικός ἀγώνας τοῦ Γρηγορίου εἶναι ἀληθινό προπύργιο τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί οἱ ἠθικολογικές μάχες τοῦ Χρυσοστόμου ἀποτελοῦν ὑπόδειγμα προσπάθειας γιά τήν κοινωνική ἀνάπλαση. Καί τῶν Τριῶν ὄντως Μεγάλων Ἱεραρχῶν τά ἔργα καί οἱ λόγοι μένουν ἐσαεί  πολυτιμότατο κεφάλαιο τῶν αἰώνων καί τῆς οἰκουμένης.                                                                                     ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                       ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ        ΞΑΝΘΗ 30-01-2022

«ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ»

Είδε ο κόσμος πολλούς μεγάλους άνδρες. Βασιλείς, στρατηλάτες, ήρωες, εφευρέτες, επιστήμονες, σοφούς, ευεργέτες του έθνους τους ή και όλης της ανθρωπότητος. Εξ΄ αυτών άλλοι έσβησαν και λησμονήθηκαν και άλλους έχει απαθανατίσει η Ιστορία. Αλλά πόσοι άραγε μεγάλοι στα μάτια των ανθρώπων είναι και κατά Θεόν μεγάλοι; Ο Θεός έχει άλλα μέτρα στην κρίση Του περί των ανθρώπων.

Όπως ακούσαμε και στο ιερό Ευαγγέλιο «ος δ’ αν ποιήση και διδάξη, ούτος μέγας κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών». Τις προϋποθέσεις αυτές συγκεντρώνουν οι Τρεις όντως μεγάλοι εορταζόμενοι Ιεράρχαι, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος, οι προστάτες της Παιδείας.

Δίδαξαν με το παράδειγμα τους πόσο σπουδαίο και ευεργετικό για την κοινωνία είναι να συνεργάζεται η σοφία με την αρετή, να συνδυάζεται η μόρφωση με την πίστη, να συμβαδίζει η ανάπτυξη του νού με τον εξευγενισμό της καρδιάς. Έθρεψαν πλουσίως το ποίμνιό τους με την διδασκαλία των θείων αληθειών. Έτσι, ονομάσθηκαν εκφραστικότατα Χρυσόστομοι για την απαράμιλλη ρητορεία και Θεολόγοι για την ακριβέστατη θεολογία τους και τρισμέγιστοι φωστήρες της Τρισηλίου Θεότητος, για τα φωτεινά τους θεία διδάγματα.

Ήταν υπέρμαχοι αληθείς των κηρυσσομένων. Ο Βασίλειος χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τον αρειανό αυτοκράτορα Ουαλέντα, με την γενναία εκείνη απάντηση «πυρ και ξίφος και θήρες και οι τας σάρκας τέμνοντες όνυχες» δεν κλονίζουν τους Ιεράρχες του Χριστού «ακουέτω ταύτα και βασιλεύς».

Ο Γρηγόριος αγωνίζεται σκληρά κατά των Αρειανών και διαπρέπει σε θεολογικές μάχες, νίκες και θριάμβους. Ο Χρυσόστομος χωρίς να υστερεί σε δογματικούς αγώνες και άθλους, ρίπτεται ακάθεκτος στον στίβο της ηθικής καθάρσεως της κοινωνίας. Δεν τον πτοεί ούτε η αυτοκράτειρα Ευδοξία, ούτε άλλοι ισχυροί πολέμιοι, ούτε οι διώξεις και τα μαρτύρια εν μέσω των οποίων απέθανε αληθινός ήρωας και πρόμαχος των ηθικών προσταγμάτων του Ευαγγελίου.

Αγαπητοί αδελφοί ο Μέγας βασίλειος είναι ο θεμελιωτής της κοινωνικής πρόνοιας με την ίδρυση της βασιλειάδας. Ο θεολογικός αγώνας του Γρηγορίου είναι αληθινό προπύργιο της ορθοδόξου πίστεως και οι ηθικολογικές μάχες του Χρυσοστόμου αποτελούν υπόδειγμα προσπάθειας για την κοινωνική ανάπλαση. Και των Τριών όντως Μεγάλων Ιεραρχών τα έργα και οι λόγοι μένουν εσαεί  πολυτιμότατο κεφάλαιο των αιώνων και της οικουμένης.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ