Μήνυμα Πατριάρχου

 

«Αδελφοί συλλειτουργοί και ευλογημένα τέκνα,

 

Φθάσαντες και πάλιν εις την πάμφωτον εορτήν της κατά σάρκα Γεννήσεως του επισκεψαμένου ημάς εξ ύψους Σωτήρος Χριστού, δοξάζομεν εν ψαλμοίς και ύμνοις το υπερουράνιον όνομα Αυτού. Η Ενανθρώπησις του προαιωνίου Λόγου του Θεού είναι «της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον», το υπέρλογον «αεί μυστήριον» της θεανθρωπίνης κοινωνίας. Ο Θεός, ως λέγει με υπέροχον τρόπον ο ‘Αγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, «ως φιλάνθρωπος εκ της ανθρώπου ουσίας αληθώς άνθρωπος γεγονώς, τον του πως άνθρωπος γέγονε τρόπον μένει διά παντός έχων ανέκφαντον• υπέρ άνθρωπον γαρ γέγονεν άνθρωπος».

 

Η θεία Ενσάρκωσις, ομού μετά της φανερώσεως της αληθείας περί του Θεού, αποκαλύπτει και την αλήθειαν και τον τελικόν προορισμόν του ανθρώπου, την κατά χάριν θέωσιν. Θεολογικώτατα, ο ‘Αγιος Νικόλαος Καβάσιλας διακηρύσσει ότι ο Χριστός «τον αληθινόν άνθρωπον και τέλειον πρώτος και μόνος έδειξεν». Έκτοτε, ο τιμών τον Θεόν οφείλει να σέβεται και τον άνθρωπον, και ο υποτιμών τον άνθρωπον ασεβεί προς τον Θεόν, τον προσλαβόντα την ημετέραν φύσιν.

 

Εν Χριστώ, ο λόγος της θεολογίας περί του Θεού είναι εν ταυτώ και λόγος περί του ανθρώπου. Η ένσαρκος Θεία Οικονομία αναιρεί οριστικώς την εικόνα του Θεού ως δυνάστου, τιμωρού και αντιπάλου του ανθρώπου. Ο Χριστός είναι πανταχού, πάντοτε και εν παντί η άρνησις της αρνήσεως του ανθρώπου και ο υπερασπιστής της ελευθερίας του. Η ζωή της Εκκλησίας, ως η σαρξ την οποίαν ανέλαβεν ο ενανθρωπήσας Υιός και Λόγος του Θεού, εκπροσωπεί, εκφράζει και διακονεί αυτό το πανσωστικόν μυστήριον της θεανθρωπινότητος.

 

Με λάβαρον την εν Χριστώ «άλλην πλάσιν» του ανθρώπου και την ανακαίνισιν συμπάσης της κτίσεως, η Εκκλησία δίδει και σήμερον την καλήν μαρτυρίαν έναντι όλων των εξελίξεων, αι οποίαι απειλούν την ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου και την ακεραιότητα της δημιουργίας, βιούσα και κηρύττουσα την αλήθειαν της γνησίας πνευματικής ζωής και τον πολιτισμόν της αγάπης και της αλληλεγγύης.

 

Διδούσα λόγον «περί της εν ημίν ελπίδος», ουδόλως θεωρεί τον σύγχρονον πολιτισμόν ως την νέαν αμαρτόζωον Νινευί, επικαλουμένη ως ο Ιωνάς την θείαν μήνιν επ’ αυτόν και τον αφανισμόν του, αλλά αγωνίζεται διά την εν Χριστώ μεταμόρφωσιν αυτού. Απαιτείται εις την εποχήν μας ποιμαντική φαντασία, διάλογος όχι αντίλογος, μετοχή όχι αποχή, συγκεκριμένη πράξις όχι απόκοσμος θεωρία, δημιουργική πρόσληψις όχι γενική απόρριψις. Όλα αυτά δεν λειτουργούν εις βάρος της πνευματικότητος και της λατρευτικής ζωής, αλλά αναδεικνύουν την αδιάσπαστον ενότητα της λεγομένης «καθέτου» και «οριζοντίου» διαστάσεως της εκκλησιαστικής παρουσίας και μαρτυρίας. Πιστότης εις την παράδοσιν της Εκκλησίας δεν είναι εγκλωβισμός εις το παρελθόν, αλλά αξιοποίησις της πείρας του παρελθόντος προσφυώς εν τω παρόντι.

 

Και κατά το παριππεύον έτος, η πανδημία του κορωνοιού Covid – 19 εταλάνισε την ανθρωπότητα. Δοξάζομεν τον Θεόν του ελέους, τον κρατύναντα τους ειδικούς επιστήμονας εις την ανάπτυξιν αποτελεσματικών εμβολίων και άλλων φαρμάκων διά την αντιμετώπισιν της κρίσεως και καλούμεν όσους πιστούς δεν έχουν ακόμη εμβολιασθή να το πράξουν, πάντας δε να ακολουθούν τα προτεινόμενα υπό των υγειονομικών αρχών μέτρα προστασίας.

 

Η επιστήμη, εφ’ όσον λειτουργεί ως διάκονος του ανθρώπου, είναι πολύτιμον δώρον του Θεού. Οφείλομεν να δεχώμεθα ευγνωμόνως το δώρον και να μη παρασυρώμεθα από τας ανευθύνους φωνάς των μη επαϊόντων και των αυτοανακηρυχθέντων εις εκπροσώπους του Θεού και της γνησίας πίστεως «πνευματικών συμβούλων», αυτοαναιρουμένων όμως οικτρώς, λόγω της απουσίας αγάπης προς τον αδελφόν, την ζωήν του οποίου εκθέτουν εις μέγαν κίνδυνον.

 

Τιμιώτατοι αδελφοί και προσφιλέστατα τέκνα,

 

Με αμετακίνητον πίστιν ότι την ζωήν εκάστου εξ ημών και την πορείαν της ανθρωπότητος όλης κατευθύνει ο Θεός της σοφίας και της αγάπης, προσβλέπομεν εις εν αίσιον 2022, το οποίον, ανεξαρτήτως των εξωτερικών δεδομένων και των εξελίξεων, θα είναι δι’ ημάς πάντας έτος σωτήριον, εφ’ όσον και κατ’ αυτό την πορείαν των πραγμάτων κατευθύνει ο φιλανθρώπως πάντα οικονομών Χριστός, «ος πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν».

 

Του Κυρίου ευδοκούντος, κατά την Αγίαν και Μεγάλην Εβδομάδα του επερχομένου έτους, θα πραγματοποιηθή εν τω πανσέπτω καθ’ ημάς Κέντρω, η τελετή Καθαγιασμού του Αγίου Μύρου. Θεωρούμεν ανεπανάληπτον θείαν δωρεάν προς την ημών Μετριότητα, ότι θα αξιωθώμεν να προστώμεν της πανηγυρικής και κατανυκτικής αυτής τελετουργίας διά τετάρτην φοράν κατά την διάρκειαν της ταπεινής ημών Πατριαρχίας. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν!

 

Με αυτά τα αισθήματα, προσκυνούντες ευσεβοφρόνως το εν Βηθλεέμ τεχθέν παιδίον Ιησούν, στρέφομεν την σκέψιν ημών προς τους εκείσε αδελφούς Χριστιανούς μας και προσευχόμεθα διά την ειρηνικήν και αρμονικήν συνύπαρξιν όλων των διαβιούντων εις την Αγίαν Γην.

 

Επί δε τούτοις, ευχόμεθα πάσιν υμίν, τοις εγγύς και τοις μακράν, ευλογημένον το ‘Αγιον Δωδεκαήμερον, υγιηρόν δε, καλλίκαρπον εν έργοις αγαθοίς και μεστόν θείων δωρημάτων τον νέον ενιαυτόν της χρηστότητος του Κυρίου, Ω η δόξα και το κράτος εις τους απεράντους αιώνας.

 

Αμήν».

 

Χριστούγεννα ‚βκα’

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                     

 

 

                       

   ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΙΕΡΩΝ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ  2021-2022

 

 

ΠΕΜΠΤΗ: ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  23-12-2021

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στήν Ἱερά Μονή Ταξιαρχῶν Ὥρα 07:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  24-12-2021

            Ὁ Ὄρθρος, οἱ Μεγάλες Βασιλικές Ὧρες, Ἑσπερινός τῶν Χριστουγέννων καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά χοροστατήσει στόν Ἱερό Μητροπολίτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου. Ὥρα 05:00-08:30.

ΣΑΒΒΑΤΟ: Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  25-12-2021

Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας. Ὥρα 05:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ – ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  26-12-2021

    Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στήν Ἱερά Μονή Παναγίας  Ἀρχαγγελιωτίσσης. Ὥρα 07:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ  31-12-2021

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

       Τό ἀπόγευμα καί ὥρα 16:00 θά λάβει χώρα στό Μητροπολιτικό Μέγαρο ἡ κοπή τῆς πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας, παρουσία τῶν Πολιτικῶν, Στρατιωτικῶν καί Δικαστικῶν Ἀρχῶν τῆς Πόλεως καί τοῦ Νομοῦ, καθώς καί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητρο-πόλεως. Μετά τήν κοπήν τῆς βασιλόπιτας θά ἐπιδοθοῦν τά χρηματικά βοηθήματα τοῦ Κληροδοτήματος  Θ. Ζαλάχα.

ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

    Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά χοροστατήσει στόν Ἱερό Μητρο-πολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου. Ὥρα 17:00.

ΣΑΒΒΑΤΟ: Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Η  ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ  1-1-2022

    Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας. Ὥρα 07:00.

Ἡ ἐπίσημος Δοξολογία τοῦ Νέου Ἔτους. Ὥρα 10:30.

ΚΥΡΙΑΚΗ: 2-1-2022

      Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Ἐρασμίου. Ὥρα 07:00.

ΤΕΤΑΡΤΗ: ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ 5-1-2022

Ὄρθρος, οἱ Μεγάλες Βασιλικές Ὥρες, Ἑσπερινός τῶν Θεοφανείων

Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί ὁ Μέγας Ἁγιασμός.

Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Ξάνθης. Ὥρα 06:00.

ΠΕΜΠΤΗ: ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 6-1-2022

    Ὁ Ὄρθρος, ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου καί ὁ Μέγας Ἁγιασμός.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Μητρο-πολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου. Ὥρα 07:00.

Τέλεση τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ. Ὥρα 10:30.

Ἐκκίνηση τῆς λιτανείας τοῦ Τιμίου Σταυροῦ πρός τόν ποταμό Κόσυνθο.

   Ὥρα 11:00.

   Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ὥρα 11:30.

Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στό Λιμάνι τοῦ Πόρτο Λάγος παρουσία τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καί τοῦ Λαοῦ. Ὥρα 13:00.

ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά χοροστατήσει στόν Μέγα Πανηγυρικό Ἑσπερινό, στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου. Ὥρα 18:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ  7-1-2022

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου. Ὥρα 07:00.

 

         ΕΚ  ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 236η

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2021

Προς τον Ιερό Κλήρο και τον ευσεβή Λαό

της καθ  ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

 

Αδελφοί μου αγαπητοί,

Ο Ιερός Χρυσόστομος στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη σαν σήμερα Χριστούγεννα, απευθυνόμενος από τον άμβωνα στον λαό είπε «Μυστήριο παράξενο και παράδοξο αντικρύζω».

«Σήμερα η Βηθλεέμ μιμήθηκε τον ουρανό. Αντί για αστέρια, δέχθηκε τους αγγέλους, αντί για ήλιο που ανατέλλει και δύει δέχθηκε τον Ήλιο της δικαιοσύνης. Και μην ζητάς να μάθεις το πως. Γιατί όπου θέλει ο Θεός ανατρέπονται οι φυσικοί νόμοι».

Εκείνος λοιπόν το θέλησε. Γίνεται άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο κατά χάριν Θεό. Κατεβαίνει στη γη, για να ανεβάσει τον άνθρωπο στον ουρανό.

Ένα ασήμαντο χωριό της Παλαιστίνης η Βηθλεέμ, πριν από 2021 χρόνια γίνεται η πύλη του χαμένου παραδείσου. Ακτίνα ελπίδας στέλνουν οι ουρανοί σήμερα. Οι άγγελοι διαλαλούν τα θυρανοίξια του Παραδείσου. Σοφοί μάγοι εγκαταλείπουν τις ψεύτικες ελπίδες ενός αλαζονικού πολιτισμού και αναζητούν την ζωηφόρο ελπίδα της ταπεινής φάτνης. Απλοί βοσκοί φτάνουν στην κοιτίδα της πιο γλυκιάς ελπίδας για μια καινούρια ζωή, μια καλύτερη κοινωνία θεμελιωμένη στην δικαιοσύνη και στην αγάπη.

Αργότερα θα έλθουν οι τελώνες να τον κηρύξουν, οι πόρνες να του προσφέρουν μύρα, η Σαμαρείτιδα γυναίκα για να ξεδιψάσει στο φρέαρ του Ιακώβ, η Χαναναία για να ευεργετηθεί για το άρρωστο παιδί της.

Αναμφίβολα ο ερχομός του Υιού και Λόγου του Θεού είναι το μοναδικό γεγονός στην Παγκόσμια ιστορία. Ορόσημο αφού τέμνει τον χρόνο και την ιστορία στην προ και μετά Χριστόν εποχή. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος  χαρακτηρίζει το γεγονός της ενανθρωπήσεως «σεισμό γης», σεισμό πνευματικό που επέφερε όχι καταστροφές όπως οι φυσικοί σεισμοί, αλλά αναρίθμητες δωρεές και ευλογίες για τον άνθρωπο. Ένας τέτοιος σεισμός χρειάζεται να γίνουν τα φετεινά Χριστούγεννα.

 

 

 

 

 

Σε μία περίοδο δύσκολη που περνά ο πλανήτης ολόκληρος και η πατρίδα μας με την πανδημία που έστειλε εκατομμύρια ανθρώπους στα νοσοκομεία και στην αιωνιότητα, που δοκιμάζει τις υπεράνθρωπες αντοχές των γιατρών και νοσηλευτών σε όλα τα νοσοκομεία του κόσμου, είναι ανάγκη να πέσουν τα τείχη του εγωισμού, της φιλαυτίας. Να γίνουμε ταπεινοί, φιλάνθρωποι, υπεύθυνοι να ακούμε τους υπευθύνους που υπηρετούν την υγεία και μόνον αυτούς.

Ο Χριστός «εκκένωσε εαυτόν» και στάθηκε κοντά μας. Θεράπευσε τον πόνο και την δυστυχία μας, ημέρεψε τις ψυχές μας, γαλήνεψε την ζωή μας, έδωσε νόημα και περιεχόμενο στην ύπαρξή μας.

Τα Χριστούγεννα ανατέλουν ελπίδα, πίστη, αισιοδοξία, χαρά, ειρήνη και μας καλούν να κοινωνήσουμε των δώρων που μας προσφέρει ο ενανθρωπήσας Κύριος και Θεός.

Να αναζητήσουμε τον πονεμένο, τον άρρωστο, τον φυλακισμένο, τον φτωχό, τον πεινασμένο, να μοιραστούμε μαζί του τον πόνο του, μιμούμενοι τον εναθρωπήσαντα Κύριο.

Στην διάχυτη αβεβαιότητα και ανασφάλεια που βασανίζουν αυτή την εποχή, τις καρδιές μας, η γιορτή των Χριστουγέννων έρχεται να ξαναζωντανέψει κάτι σαφές και απλό «Ο Θεός μεθ  ἡμῶν».

Ο Λόγος του Θεού σαρκώθηκε. Ήρθε και μένει μαζί μας, φως, παρηγοριά, δύναμη, ζωή.

Το ζητούμενο είναι να δυναμώσουμε την πίστη μας, την εμπιστοσύνη και αγάπη μας προς Αυτόν και την Εκκλησία που είναι το Σώμα Του. Αυτό αποτελεί το πιο αποτελεσματικό αντίδοτο στον ιό του covid και στον ιό της ανασφάλειας.

 

Διάπυρος προς τον τεχθέντα Κύριον ευχέτης

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ