Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-12-2021

 

Σας προσκαλώ σε τακτική ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων συνεδρίαση  μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), στις 20 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τα οριζόμενα στις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β’, (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020) ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146/10.12.2021 (ΦΕΚ 5816/11.12.2021 τεύχος Β’) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης

 

1 Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αβδήρων, έτους 2022  (εισηγητές: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Δ/κών και Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου)

Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-12-2021

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων συνεδρίαση  μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), στις 20 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τα οριζόμενα στις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β’, (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.426/77233/13.11.2020) ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146/10.12.2021 (ΦΕΚ 5816/11.12.2021 τεύχος Β’) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

1 Υποβολή αιτήματος επιχορήγησης στο Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών της 11.12.2021 (εισηγητής: Δήμαρχος)
2 Έγκριση 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής)
3 Συζήτηση επί αιτήματος του επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «συνΕΡΓΑΣΙΑ» Βασιλείου Τσολακίδη «περί απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων»

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

 

Τσιναρίδης Νικόλαος