Η ταλαιπωρία των οδηγών στον περιφερειακή οδό της Ξάνθης συνεχίζεται

Η ΠΕ Ξάνθης παρέλαβε έργο χωρίς να τελειώσει;

Δυστυχώς για τους Ξανθιώτες και τους οδηγούς που χρησιμοποιούν τον περιφερειακό δρόμο της Ξάνθης η ταλαιπωρία συνεχίζεται, αφού με απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντού της Ξάνθης κ. Γιώρη Πασχάλη, θα κλείσει η μία λωρίδα κυκλοφορίας για να τοποθετήσει ο εργολάβος στηθαία στα άκρα του δρόμου.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο

  1. Εγκρίνουμε το ανωτέρω (ζ) αίτημα και σε συνέχεια της (ε) Απόφασης και της (στ) παράτασης, χορηγούμε δεύτερη (2) παράταση 48 ωρών για την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης στηθαίων στην Περιφερειακή Οδό Ξάνθης, στο πλαίσιο του έργου «Εργασίες βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων βελτίωσης επιπέδου οδικής ασφάλειας Εθνικής Οδού Νο2 εντός των ορίων του Ν. Ξάνθης» , λαμβάνοντας χώρα περιορισμός της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, με τμηματική στένωση λωρίδας.
  2. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε οχτώ (8) θέσεις επί του τμήματος της Ε.Ο. που παρακάμπτει την πόλη της Ξάνθης, ως αναφέρονται στο υπ’ αριθμό 333031/3519/29.11.2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ξάνθης. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε παράκαμψη ούτε διακοπή της κυκλοφορίας, πλην όμως η επιτρεπόμενη ταχύτητα θα μειώνεται σταδιακά για λόγους ασφαλείας και θα περιορίζεται έως τα 30 χλμ/ώρα.
  3. Οι εργασίες θα λάβουν χώρα από την 09:00 ώρα της Κυριακής 05/12/2021 έως την 09:00 ώρα της Τρίτης 07/12/2021. Κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, προς πρόληψη τροχαίου ατυχήματος ή κυκλοφοριακής συμφόρησης. Τις ώρες μη πραγματοποίησης εργασιών, η γενική σήμανση και οι προειδοποιητικές πινακίδες να είναι ευκρινέστατα τοποθετημένες προς πρόληψη τροχαίου ατυχήματος.
  4. Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες, σε συνεργασία σε συντρέχουσα περίπτωση με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης να τοποθετηθεί σχετική σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών και τυχών πεζών.
  5. Με το πέρας των εργασιών σε κάθε τομέα και σημείο, η οδός να παραδοθεί στην κυκλοφορία καθαρή από ξένες ύλες, μηχανήματα, πινακίδες και λοιπά αντικείμενα.

Άρθρο 2ο

α)      Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης, ισχύουν τις χρονολογίες και ώρες που αναγράφονται στο άρθρο αυτό και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των υπό του Κ.Ο.Κ. προβλεπομένων πινακίδων ή από την έναρξη ρύθμισης των μέτρων από τροχονόμους.

β)      Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 3542/2007 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ)      Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, το οποίο δύναται ανάλογα τις κυκλοφοριακές συνθήκες να διαφοροποιήσει την ώρα έναρξης και λήξης των περιοριστικών της κυκλοφορίας μέτρων και να απαγορεύσει την κυκλοφορία σε οποιαδήποτε οδό, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Ο Διευθυντής

Πασχάλης ΓΙΩΡΗΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

δ)      Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420  Π.Κ. και των άρθρων του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-