ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Δημοκρατίας 1
Ταχ. Κωδ. : 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες : Ι.Αμαξόπουλος ,Ν.Κολάτσος
Τηλέφωνο : 2531350443
TELEFAX : 2531350483
e-mail : dao@pamth.gov.gr

Προς: 1. Γραφείο Τύπου ΠΑΜΘ
για ΜΜΕ
2. ΔΑΟΚ των Π.Ε
3. Δήμους της Περιφέρειας.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: «Υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών
αμπέλου για το έτος 2022.»
Σχετ.: H υπ’ άριθμ. 2933/327864 -19 /11/2021 YA του ΥΠΑΑΤ
(ΑΔΑ:6Ξ3Ρ4653ΠΓ-ΘΕΗ)

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης ανακοινώνεται ότι από την 23η Νοεμβρίου μέχρι και την 23η Δεκεμβρίου 2021
ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων
ποικιλιών αμπέλου.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.minagric.gr (Ψηφιακές Υπηρεσίες του
ΥπΑΑΤ) και είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων τους.
Ε.Π.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΤΣΟΣ