«Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» Ερώτηση και πρόταση από την «Αγάπη για την Ξάνθη μας»

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021

Α.Π. 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»

 

ΣΚΟΠΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» ΤΟΥ Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»

Το Πράσινο Ταμείο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την τέλεση των απαιτούμενων πολεοδομικών παρεμβάσεων του Δήμου. Άλλωστε, βασική αρμοδιότητα του Πράσινου Ταμείου είναι μεταξύ άλλων και η επιδότηση, επιχορήγηση, χρηματοδότηση και δανειοδότηση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, για την εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων.

Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ενισχύει έργα, δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων έχει ως στόχο να συμβάλει στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης, μέσω της απόκτησης των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και προσανατολίζεται στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης για τους παραπάνω χώρους για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση.

Πιο συγκεκριμένα προκειμένου να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης και η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι δήμοι καταρτίζουν Επιχειρησιακό Σχέδιο εντός των διοικητικών ορίων τους, στο οποίο καταγράφονται, ανά δήμο ή δημοτική ενότητα, οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Ειδικότερα με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν προτάσεις το πλαίσιο υποβολής προτάσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση της δράσης της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) που προβλέπεται στο άρθρο 92 του ν.4759/2020 σε συνδυασμό με την περ. ζ παρ. 1 του άρθρου 77 του ν.4495/2017

Οι Δήμοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα υποβολής προτάσεων του Πράσινου Ταμείου μόνο ένα (1) αίτημα για το σύνολο της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 έως και την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.

Σε περίπτωση υπέρβασης του επιλέξιμου ποσού θα πρέπει να προσκομίζεται απόφαση του αρμόδιου οργάνου περί κάλυψης του επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Οι κοινωφελείς και οι κοινόχρηστοι χώροι είναι απολύτως απαραίτητοι για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Σε πολλές πολεοδομικές ενότητες του Δήμου Ξάνθης καταγράφεται η έλλειψη από χώρους πρασίνου και από ελεύθερους κοινοχρήστους χώρους στάθμευσης οχημάτων, αφού υπάρχει μεγάλη πυκνότητα οικοδομημένων πολυκατοικιών και τα όποια αδόμητα οικόπεδα, εάν αυτά υπάρχουν, είναι ελάχιστα και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από κατασκευές γενικότερα είναι εμφανής. Η εύρεση τέτοιων ελεύθερων χώρων θα ανυψώσει το επίπεδο ζωής των κατοίκων της περιοχής μέσω της δημιουργίας είτε μικρών πάρκων είτε μικρών υπαίθρων χώρων στάθμευσης εντός των  εξαιρετικά πυκνοδομημένων περιοχών, καλύπτοντας βασικές ανάγκες των κατοίκων. Η διοίκηση οφείλει να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα ανεύρεσης ή εξοικονόμησης πρόσθετων πόρων για την απόκτηση κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων λαμβάνοντας υπόψιν τις πολεοδομικές ανάγκες του αστικού ιστού της πόλης μας και τις δεσμεύσεις και κατευθύνσεις τυχόν υφισταμένου χωροταξικού σχεδίου ή Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Πρόταση μας είναι – αξιοποιώντας την ανωτέρω πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου –  η ανεύρεση και η αγορά  μικρών χώρων σε διάφορες πυκνοδομημένες πολεοδομικές ενότητες του αστικού ιστού και η μετατροπή τους σε υπαίθριους χώρους στάθμευσης οχημάτων ( πάρκινγκ συνοικίας-γειτονιάς).

Αυτό θα έχει πολλαπλά οφέλη όχι μόνο τόσο στην λύση του προβλήματος εύρεσης χώρου στάθμευσης για τα οχήματα, και γενικότερα στην βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Ξάνθης αλλά θα μπορέσει να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο ευρύτερων αστικών αναπλάσεων για την κατασκευή πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας δημιουργώντας παράλληλα τις κατάλληλες προϋποθέσεις αύξησης του χώρου πρασίνου στις γειτονιές και συνοικίες της πόλης μας.

 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

  • Έχει υποβάλλει ο Δήμος Ξάνθης οποιαδήποτε πρόταση στην ανωτέρω πρόσκληση και εάν ναι ποια είναι αυτή;
  • Υπάρχουν ελεύθεροι χώροι σε πυκνοδομημένες περιοχές της πόλης μας στους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση και που έχουν χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστοι ή κοινωφελείς με βάση το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και ποιοι είναι αυτοί;
  • Εάν ο Δήμος Ξάνθης δεν έχει υποβάλλει μέχρι στιγμής πρόταση στην συγκεκριμένη πρόσκληση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου, με ποιον τρόπο σκοπεύετε να την αξιοποιήσετε λαμβάνοντας παράλληλα υπόψιν και την πρόταση του συνδυασμού μας;
  • Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Δήμου Ξάνθης για την επίλυση του προβλήματος στάθμευσης στις πυκνοκατοικημένες συνοικίες της πόλης μας και ποιος είναι ο προγραμματισμός για την εκπόνηση ενός ευρύτερου σχεδίου αστικής ανάπλασης σε αυτές;

 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αγάπη για την ΞΑΝΘΗ μας»

 

Παπαχρόνης Ιωάννης

Γεωργιάδης Δημοσθένης

Σπανίδης Μιχαήλ

Διαφωνίδης Χάρης

Τσακιρίδης Αφεντούλης