Σύγκριση των επιπτώσεων που επιφέρει ο ατμός του ηλεκτρονικού τσιγάρου και του καπνού του καύσιμου τσιγάρου στην ποιότητα του αέρα σε εσωτερικό χώρο

“ Έγιναν συγκρίσεις συγκεντρώσεων ρύπων μεταξύ δειγμάτων ατμού ηλεκτρονικού τσιγάρου και καπνού τσιγάρου. Η ανάλυση κινδύνου μη-καρκίνου αποκάλυψε ότι “Δεν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος” βλάβης για την ανθρώπινη υγεία στα δείγματα ατμών από τα υγρά αναπλήρωσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Η ανάλυση κινδύνου για καρκίνο από τα υγρά αναπλήρωσης δεν υπερβαίνει τα όρια κινδύνου”

Πλαίσιο: Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν επικεντρώσει μεγάλη προσοχή τον τελευταίο καιρό ως εναλλακτική λύση για το κάπνισμα, αλλά οι αμφιβολίες σχετικά με τον αντίκτυπό τους στην υγεία και στην ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων, έχουν οδηγήσει σε προτάσεις για απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου σε εσωτερικούς χώρους.

Στόχος: Για την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων στην υγεία που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων, πραγματοποιήθηκε μια σειρά μελετών με τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων και τυπικών τσιγάρων καπνού.

Μέθοδοι και υλικά: Χρησιμοποιήθηκαν προς άτμιση τέσσερα διαφορετικά υγρά αναπλήρωσης https://www.replacesmoke.com/eshop/ygra-anaplirosis  με υψηλή νικοτίνη, σε δύο σετ πειραμάτων με απλά ηλεκτρονικά τσιγάρα https://www.replacesmoke.com/ 2 τεμαχίων, για τη συλλογή εκπομπών και την εκτίμηση των συγκεντρώσεων κοινού καπνού από τα προϊόντα που θα βρεθούν στον αέρα του εσωτερικού χώρου. Για σύγκριση πραγματοποιήθηκαν δοκιμές και με τον καπνό των τσιγάρων.

Αποτελέσματα: Έγιναν συγκρίσεις συγκεντρώσεων ρύπων μεταξύ δειγμάτων ατμού ηλεκτρονικού τσιγάρου και καπνού τσιγάρου. Οι ρύποι περιλάμβαναν VOC, καρβονύλια, PAH, νικοτίνη, TSNA και γλυκόλες. Από αυτά τα αποτελέσματα, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις κινδύνου με βάση την αραίωση σε αίθουσα 40 m3 και τυποποιημένα τοξικολογικά δεδομένα. Η ανάλυση κινδύνου μη-καρκίνου αποκάλυψε ότι “Δεν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος” βλάβης για την ανθρώπινη υγεία στα δείγματα ατμών από τα υγρά αναπλήρωσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Αντίθετα, για τον καπνό του παραδοσιακού τσιγάρου τα περισσότερα ευρήματα υπερέβησαν σημαντικά τα όρια κινδύνου που υποδηλώνουν μια κατάσταση “σημαντικού κινδύνου” βλάβης για την ανθρώπινη υγεία. Όσον αφορά την ανάλυση κινδύνου καρκίνου, κανένα δείγμα ατμού από τα υγρά αναπλήρωσης A-D δεν υπερέβη το όριο κινδύνου για παιδιά ή ενήλικες. Το δείγμα καπνού τσιγάρου πλησίασε τα όρια κινδύνου για έκθεση ενηλίκων.

Συμπεράσματα: Για όλα τα υποπροϊόντα που μετρήθηκαν, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα παράγουν πολύ μικρές εκθέσεις σε σύγκριση με τα τσιγάρα καπνού. Η μελέτη δεν δείχνει κανέναν προφανή κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία από τις εκπομπές ηλεκτρονικού τσιγάρου βάσει των συστατικών που αναλύθηκαν.