ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής – Καθορισμός ημερομηνιών διενέργειας εξετάσεων
υποψηφίων χειριστών ταχυπλόου σκάφους για τη χειμερινή περίοδο
(από 01/10/2021 έως 31/3/2021) »
Σχετ.: ά) Οί δίάτάξείς του Γενίκου Κάνονίσμου Λίμενά άρίθ. 50 (ΦΕΚ 1151Β’/13-05-2015) οπως εχεί
τροποποίηθεί κάί ίσχυεί.
β) Η Αρίθ. Πρωτ.: 2131.5/24001/28.09.2015 Εγκυκλίος Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Λ.Α. Α’
(ΑΔΑ: 7704465ΦΘΘ-8ΩΛ).
Ο Λίμενάρχης Πορτο Λάγους, εχοντάς υποψη τά άνωτερω σχετίκά:
Ο Ρ Ι Ζ Ω
1.- Επίτροπη δίενεργείάς εξετάσεων υποψηφίων χείρίστων τάχυπλοων σκάφων που θά
δίενεργουντάί στο Λίμενάρχείο Πορτο Λάγους, συμφωνά με τίς άνωτερω σχετίκες, κάτά τίς
ημερομηνίες που ορίζοντάί στο συνημμενο πίνάκά, άποτελουμενη άπο τρείς εκ των κάτωθί
βάθμοφορων της υπηρεσίάς μάς:
Υποπλοίάρχος Λ.Σ. ΜΑΡΑΒΕΛΗ Ιωάννά (ΑΜ:3488)
Ανθυποπλοίάρχος Λ.Σ. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ Κωνστάντίνος (ΑΜ:3843)
Σημάίοφορος Λ.Σ. ΒΕΝΕΤΗΣ Δημοσθενης (ΑΜ:4040)
Σημάίοφορος Λ.Σ. ΤΡΑΚΑΛΙΑΡΟΥΔΗΣ Κωνστάντίνος (ΑΜ:3352)
Σημάίοφορος Λ.Σ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ανάστάσίος (ΑΜ:3678)
Σημάίοφορος Λ.Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Αθάνάσίος (ΑΜ:3717)
Ανθυπάσπίστης Λ.Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χρηστος (ΑΜ:4720)
Ανθυπάσπίστης Λ.Σ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Λουκάς (ΑΜ:4383)
Ανθυπάσπίστης Λ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Πάυλος (ΑΜ:4410)
Ανθυπάσπίστης Λ.Σ. ΚΑΝΛΗΟΓΛΟΥ Ευάγγελος (ΑΜ:4420)
Ανθυπάσπίστης Λ.Σ. ΜΟΣΧΟΣ Δημητρίος (ΑΜ:4537)
Ανθυπάσπίστης Λ.Σ. ΒΑΡΣΑΜΗΣ Ιωάννης (ΑΜ:4755)
Ανθυπάσπίστης Λ.Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνστάντίνος (ΑΜ:5075)
Ανθυπάσπίστης Λ.Σ. ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ Ιωάννης (ΑΜ:5112)
Ανθυπάσπίστης Λ.Σ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Αθάνάσίος (ΑΜ:5134)
Ανθυπάσπίστης Λ.Σ. ΤΣΙΜΠΛΑΣ Σπυρίδων (ΑΜ:5195)
Αρχίκελευστης Λ.Σ. ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΥ Ευφροσυνη (ΑΜ:5663)
Αρχίκελευστης Λ.Σ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Πολυξενη (ΑΜ:5744)
Αρχίκελευστης Λ.Σ. ΠΙΣΚΙΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Κάλλίοπη (ΑΜ:6347)
Αρχίκελευστης Λ.Σ. ΔΟΥΜΠΕΝΙΔΗΣ Δημητρίος (ΑΜ:6603)
Αρχίκελευστης Λ.Σ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Θεμίστοκλης (ΑΜ:6618)
Αρχίκελευστης Λ.Σ. ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΜ:7516)
Κελευστης Λ.Σ. ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ Χρυσοβάλάντου (ΑΜ:8205)
2.- H τρίμελης επίτροπη εξετάσεων, θά ορίζετάί άπο τον Λίμενάρχη Πορτο Λάγους η τον
άνάπληρωτη του, την ημερά της εξετάσης. Σε κάθε περίπτωση, κάθηκοντά προεδρου της τρίμελους
επίτροπης, άσκεί το άρχάίοτερο μελος.
3.- Ημερομηνίες δίεξάγωγης εξετάσεων γίά τη χείμερίνη περίοδο 2021 (άπο Οκτωβρίο 2021
εως κάί Μάρτίο 2022) οπως πάράκάτω:
ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 Τετάρτη, 13-10-2021 10:00
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 Τετάρτη, 17-11-2021 10:00
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 Τετάρτη, 15-12-2021 10:00
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 Τετάρτη, 19-01-2022 10:00
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 Τετάρτη, 16-02-2022 10:00
ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 Τετάρτη, 16-03-2022 10:00
4.- Η Θεωρητίκη εξετάση των υποψηφίων χείρίστων τάχυπλοων σκάφων, θά δίενεργείτάί στο
Λίμενίκο κάτάστημά η ενάλλάκτίκά σε περίπτωση κωλυμάτος, σε άίθουσά του Δημοτίκου Λίμενίκου
Τάμείου Αβδηρων κάτοπίν σχετίκου άίτημάτος κάί ενημερωσης των υποψηφίων, ενω η πράκτίκη
εκπάίδευση εντος του λίμενά Πορτο Λάγος. Ο μεγίστος άρίθμος των υποψηφίων που επίτρεπετάί νά
εξετάζοντάί γίά την άποκτηση άδείάς χείρίστου τάχυπλοου σκάφους, ορίζετάί, συμφωνά με τίς
δυνάτοτητες της υπηρεσίάς μάς, σε οχί μεγάλυτερο άπο δεκά (10) συμμετεχοντες.

5.- Σε περίπτωση που γίά λογους άνωτεράς βίάς κάτάστεί άδυνάτη η δίενεργείά εξετάσεων
στην προκάθορίσμενη, γίά το σκοπο άυτο ημερομηνίά, οί εξετάσείς πράγμάτοποίουντάί την άμεσως
επομενη εργάσίμη ημερά, κάτά την οποίά οί άνωτερω λογοί πάψουν νά συντρεχουν. Στην περίπτωση
άυτη θά συμμετεχουν μονο οί υποψηφίοί που θά συμμετείχάν στην εξετάση που μάτάίωθηκε, οί
οποίοί κάί θά ενημερωνοντάί προφορίκά σχετίκά με τη νεά ημερομηνίά εξετάσεων άπο την υπηρεσίά
μάς.
6.- Κάτά τά λοίπά, ίσχυουν ολά τά δίάλάμβάνομενά στίς δίάτάξείς του Γ.Κ.Λ. άρίθ. 50 (ΦΕΚ
1151 Β’/13-05-2015, οπως εχεί τροποποίηθεί κάί ίσχυεί.
7.- Η πάρουσά νά άνάρτηθεί στο δίάδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) κάί νά κοίνοποίηθεί γίά εκτελεση.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Οί άνάφερομενοί στο κείμενο βάθμοφοροί
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. 2
η
ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.ά.).
2. Σχολη εκπάίδευσης υποψηφίων χείρίστων τ/χ
σκάφων περίοχης δίκάίοδοσίάς μάς.
3. Τοπίκά Μ.Μ.Ε.
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γράφείο κ. Λίμενάρχη.
2. Γράφείο κ. Υπολίμενάρχη.
3. ΠροίEστάμενο Τομεά Λίμενίκης Αστυνομίάς.
4. Γράφείο Λίμενίκης Αστυνομίάς.
5. Β.Η.Δ.
Ο Λιμενάρχης
Yποπλοίαρχος Λ.Σ. ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος