Πρόσκληση  7ης  Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου  Τοπείρου

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67  παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 “Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020,  τις υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020 και υπ. αρ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε τακτική «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης : 

ΘΕΜΑ 1ο: 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. (Εισήγηση: Ιωάννης  Κιοσσές).                                                                                                                                                                                                                          ΘΕΜΑ 2ο:  Απόδοση  Β΄  Κατανομής για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2021 στο ΝΠΔΔ      Α/ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου, στο ΝΠΔΔ Β/ βαθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου , στις σχολικές εφορίες και απόδοση επιχορήγησης σε σχολικούς τροχονόμους α΄ εξαμήνου 2021.(Εισήγηση: Ιωάννης  Κιοσσές).                                                                                                                                                                                 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Τοπείρου (Εισήγηση: Δήμαρχος).                                                                                                                                                                                         

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Πρωτόκολλου συνεργασίας στα πλαίσια του προγράμματος «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» μεταξύ Δήμου Τοπείρου & φιλοζωικού  Σωματείου « ΑΔΕΣΠΟΤΟΥΛΙΑ ΞΑΝΘΗΣ»  (Εισήγηση: Δημήτριος Παπαδόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com  ο καθένας από τη δική του προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συμμετοχή σας καθώς και την θέση σας επί των θεμάτων σας επί των εντός του ανωτέρου χρόνου ήτοι 12:00 – 13:00.                    

                                                                                     

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                                                                                                     

                                                                                                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ