Συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Αβδήρων με τηλεδιάσκεψη

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων Ν. Τσιναρίδης καλεί το Σώμα για την τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη.

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr),  στις 26 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τα οριζόμενα στις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.02.2021 (ΦΕΚ 534/10.02.2021 τεύχος Β’), (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11.02.2021) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

1 Έγκριση 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2021 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
2 Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο από (1-10-2020 έως 31-12-2020) (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
3 Εξέταση αιτήματος Cosmote σχετικά με την παράταση μίσθωσης σταθμού κινητής τηλεφωνίας (3551 01 RIMI X) στον Δήμο Αβδήρων (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
4 Επικαιροποίηση πίνακα θέσεων λαϊκής αγοράς ΑΒΔΗΡΩΝ, λόγω διαπίστωσης εκ παραδρομής σφάλματος και υποβολής αίτησης διαγραφής (εισηγήτρια: Χατζηδημητρίου Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω, Αντιδήμαρχος)
5 Εξέταση αιτήματος διαγραφής από θέση στη λαϊκή αγορά Γενισέας και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγήτρια: Χατζηδημητρίου Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω, Αντιδήμαρχος)
6 Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή (εισηγήτρια: Χατζηδημητρίου Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω, Αντιδήμαρχος)
7 Διατήρηση ή μη περιπτέρου στον οικισμό Γενισέας (εισηγητής: Δήμαρχος)
8 Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγητής Τσόγκας Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος)
9 Υλοποίηση πρακτικής άσκησης Σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
10 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 2021 (εισηγητής: Δήμαρχος)
11 Εξέταση αιτήματος για αναστολή καταβολής ενοικίου επαγγελματικής εγκατάστασης (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομική Σύμβουλος του Δήμου)