Και ο Θ. Μίχογλου στα χνάρια του Μ. Τσέπελη. Συνεδρίαση Δ.Σ. δια περιφοράς

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67  παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 “Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 και την υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα Τετάρτη 15 Ιουλίου  2020 από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης : 

  ΘΕΜΑ 10: Συναίνεση για την μεταφορά του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Δήμου Τοπείρου» προϋπολογισμού 1.935.340,00 € από το Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι¨ στο Πρόγραμμα  « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και καθορισμός και εξουσιοδότηση Δημάρχου ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου ( π.χ. τροποποίηση δανειστικού συμβολαίου, πρόσθετων πράξεων, κτλ) .  (Εισήγηση: Δήμαρχος )

  ΘΕΜΑ 20:  7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. (Εισήγηση: Κιοσσές Ιωάννης )

ΘΕΜΑ 30: Αποδοχή επιχορήγησης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας σχολικής Επιτροπής  για το έτος 2020.(Εισήγηση: Δήμαρχος )

ΘΕΜΑ 40: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων (Ν.4412/2016). (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς , για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου ατομικά ο καθένας να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com είτε με sms στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 6946908095 είτε με fax στην γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου 2541352618.

                                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                           

                                                                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ