Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για να τιμηθεί η πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Σας προσκαλούμε, σε δια περιφοράς, έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 20 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 17:0017:30 ώρα λήξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την αριθμ.40/-31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και τα άρθρα 64,67,74 και 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί η σχετική απόφαση, στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης

 

01ο ΘΕΜΑ :  Απονομή τιμητικών διακρίσεων στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ Αικατερίνη Σακελλαροπούλου (εισηγητής Εμμανουήλ Τσέπελης, Δήμαρχος Ξάνθης)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣHΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)    Για τη δια περιφοράς λήψης απόφασης, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των μελών τού συλλογικού οργάνου.

2)    Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης, που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία των τριών ημερών για την κοινοποίηση, μπορεί να συντμηθεί, σε περίπτωση κατεπειγουσών περιπτώσεων.

3)    Στην πρόσκληση αναγράφονται ημέρα και ώρα έναρξης – λήξης συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών.

4)    Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.

5)    Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη, έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με e-mail την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι μισή (1/2) ώρα (17:30) μετά την ώρα σύγκλησης, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση.

Η ψήφος τού κάθε μέλους (ναι, όχι  (με αιτιολόγηση), λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο e-mail του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, (dimsimboulio@cityofxanthi.gr) .

6)    Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο μισής (1/2) ώρας (17:30) από την ώρα σύγκλησης, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης.

Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

7)    Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται, αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.

8)    Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

9)    Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τους αρμόδιους Αντιδημάρχους Οδηγίες