ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ ΣΕ ΔΥΟ, ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΕΔΕ

 

Ανακοίνωση του ΕΒΕ Ξάνθης

Ενημερώνονται όλοι οι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗ, ότι υποχρεούνται να καταβάλλουν το ετήσιο «τέλος τήρησης μερίδας τους» στο ΓΕΜΗ, μέσα στις προθεσμίες, που ορίζει η ΚΥΑ 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 2623/31-12-2014), δηλαδή εντός της κάθε ετήσιας χρήσης. Σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν καταβάλλει το λόγω τέλος (σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ), μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και δεν έχει διαγραφεί από το ΓΕΜΗ, αποστέλλεται, από την αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ του οικείου Επιμελητηρίου, στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)».

Κατόπιν αυτών, ενημερώνουμε και καλούμε όλους τους εγγεγραμμένους στο ΓΕΜΗ, που τυχόν οφείλουν τέλη τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ, να τα τακτοποιήσουν/εξοφλήσουν, προκειμένου να μην γίνει βεβαίωσή των στην ΔΟΥ, δεδομένου ότι σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ (αριθμ. 1197/16-05-2019 – ΦΕΚ 1911/Β/28-05-2019) η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της απόφασης είναι η 01-11-2019.