Θετική και αναπτυξιακή η πορεία της ΣΕΚΕ Α.Ε.

 

Τον ισολογισμό της περιόδου από 01/07/2017 έως 30/06/2018  της  ΣΕΚΕ Α.Ε. ενέκρινε σήμερα, Παρασκευή 8/3/2019, η 72η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας.

 

Ο ισολογισμός επιβεβαίωσε την θετική πορεία της ΣΕΚΕ, η οποία  αναπτύσσεται δυναμικά, ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της και πρωταγωνιστεί στην εγχώρια και τη διεθνή καπνική αγορά.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν:

Ο κύκλος εργασιών της ΣΕΚΕ για την χρήση 01/07/2017 – 30/06/2018  ανήλθε σε 74.954.802,17€ έναντι 64.488.951,54€ της προηγούμενης χρήσης (1/7/2016-30/6/2017). Ήτοι αυξήθηκε κατά 10.465.850,63€ με ποσοστό αύξησης 16,23%.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)  διαμορφώθηκαν σε 5.069.883,08€ έναντι 4.581.430,41 της προηγούμενης χρήσης (Αύξηση κατά 488.452,67€ και ποσοστό 10,66%)