Απολογισμός Δημάρχου στο ΕΒΕ

Με πρόσκληση του ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα στην ειδική συνεδρίαση με θέμα τον απολογισμό του δημάρχου: «Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 31 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στην αίθουσα του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ν. Ξάνθης, προκειμένου να γίνει ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σύμφωνα με την αριθμ.341/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 217 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ.14 του Ν.3731/2008 καθώς και την Ετήσια Έκθεση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 77 παρ.5 του Ν.3852/2010».