Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων

 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων Μαυρίδης Νίκος καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση:Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική ειδική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) στις 9 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αβδήρων για το οικονομικό έτος 2019 (εισηγητής: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Δ/κών και Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου)

 

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Αβδήρων Οικονομικού Έτους 2019 (εισηγητές: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Δ/κών και Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου)

Επίσης σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) στις 9 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΑΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Συντήρηση Δημοτικών κτηρίων στον οικισμό Διομήδειας και Πεζούλας» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: “Εργασίες κατασκευής σκιάστρων στον οικισμό Πετεινού” προϋπολογισμού 9.250,00 € (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης των πράξεων «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου Διομήδειας» και «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου Γενισέας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» με τίτλο “Δράση 4γ.8.1_Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης” με κωδικό πρόσκλησης ΑΜΘ60 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3111 (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση 12ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

 1. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση IV του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα προτεραιότητας: «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).

 

 1. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο (01-07-2018 έως και 30-09-2018) (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Δ/κών και Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου)

 

 1. Λήψη απόφασης για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των εκτός οικισμού οικοπέδων – ακινήτων και τον καθορισμό ΤΑΠ για το έτος 2019 (Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Δ/κών και Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου)

 

 1. Έγκριση της αριθ. 39/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «9η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

 

 1. Έγκριση της αριθ. 232/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «5η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)

 

 1. Διόρθωση της υπ’ αριθ. 287/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

 

 1. Τροποποίηση της αριθ. 278/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αβδήρων (ΔΕΥΑΑ) (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Λήψη απόφασης για την έναρξη της διαδικασίας εναρμονισμού του νομικού πλαισίου της λειτουργίας του ΣΔΑΝΞ στις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης I) και της μετατροπής του σε «ΦΟΔΣΑ» Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων οφειλετών (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

 

 1. Δικαιούχοι καύσιμης ύλης (καυσόξυλα) οικονομικά αδύναμων κατοίκων του Δήμου Αβδήρων για το έτος 2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγητής: Εμίν Νουρντάν, Αντιδήμαρχος)

 

 1. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020 (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγήτρια Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής γενικών υπηρεσιών (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)